En rekke personer har mottatt feilaktige vedtak fra NAV angående retten til å reise til…

Alle som er over 18 år har i Norge rettslig handleevne, det vil si at…

Den 27. september 2019 satte Høyesterett punktum i den såkalte Fosen-Linjen saken, som har pågått over flere år.

I dommen slår Høyesterett fast at det ikke foreligger et objektivt ansvar for positiv kontraktsinteresse. Høyesterett slår videre fast at AtB hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen i den aktuelle saken, og Høyesterett klargjør derfor ikke videre hva som skal til for å tilkjennes positiv kontraktsinteresse i dag.

Etter uttalelsene i EFTA-domstolen er det imidlertid grunn til å anta at ansvarsnormen har blitt strengere for oppdragsgiver enn det som fulgte av Nucleus-dommen.

Kunnskap om anskaffelsesretten er verdifullt for potensielle leverandører til det offentlige. Her gir vi derfor en kort grunnleggende innføring i offentlige anskaffelser. Dersom du bare skal kunne én ting om offentlige anskaffelser, så er dette den grunnleggende læresetningen:

I anskaffelsesretten skal den offentlige oppdragsgiveren først si hva den skal gjøre, så skal den gjøre det den sa den skulle gjøre, og til sist skal den si hva den har gjort.

Advokat Mauritz Aarskog har fått i oppdrag av grunneier i Nord-Trøndelag å klage den norske stat inn for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg for brudd på eiendomsvernet.

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2019:

Oppsummert innebærer forslaget at den alminnelige skattesatsen for selskaper og personer reduseres, mens skattesatsen for utbytte til aksjonærer økes. I tillegg økes bunnfradraget i formuesskatten.

Solberg-regjeringen har lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Stortinget skal nå behandle dette og fatte vedtak i slutten av juni.

Dette er hovedpunktene i Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer:

Forsiktige satsjusteringer i inntektsskatten.

Skjerpet utbytteskatt, men lettelse i formuesskatten for aksjeeiere.

Redusert formuesskatt på arbeidende kapital.

Fritak for eiendomsskatt på maskineri i verk og bruk.

Økt moms på transport, underholdning og hotellopphold.

Endringer i arbeidsmiljøloven, aksjeloven og i tekniske krav til byggverk.