Advokat Mauritz Aarskog har fått i oppdrag av grunneier i Nord-Trøndelag å klage den norske stat inn for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg for brudd på eiendomsvernet.

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2019:

Oppsummert innebærer forslaget at den alminnelige skattesatsen for selskaper og personer reduseres, mens skattesatsen for utbytte til aksjonærer økes. I tillegg økes bunnfradraget i formuesskatten.

Solberg-regjeringen har lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Stortinget skal nå behandle dette og fatte vedtak i slutten av juni.

Dette er hovedpunktene i Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer:

Forsiktige satsjusteringer i inntektsskatten.

Skjerpet utbytteskatt, men lettelse i formuesskatten for aksjeeiere.

Redusert formuesskatt på arbeidende kapital.

Fritak for eiendomsskatt på maskineri i verk og bruk.

Økt moms på transport, underholdning og hotellopphold.

Endringer i arbeidsmiljøloven, aksjeloven og i tekniske krav til byggverk.

Grunneiere som har måttet finne seg i at festekontrakter ble forlenget på samme vilkår som før i henhold til tidligere lov må kreve ny festeavgift nå i 2017. Neste mulighet er først om 30 år. 

Den 1.10.2015 ble ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS etablert av advokatene Dyre Østby og Mauritz Aarskog ved at Aarskog flyttet hjem til hedmarken etter flere år som prosedyreadvokat i Oslo. Det har, helt fra etableringen, vært stor pågang med oppdrag innen både rådgivning og prosedyre for domstolene. Advokat Mauritz Aarskog har i perioden fra 1.10.2015 til utløpet av mars 2017 ført et titalls rettsprosesser for domstolene med positive utfall. Sammen med klientene gleder vi oss over seiersrekken og ser fram mot fortsettelsen.

IKKE GLEM STYREANSVARET: I lys av rettspraksis redegjøres i det følgende for styreansvarets økte aktualitet.

Nytt innen selskapsretten:
– Forslag til endringer i aksjelovene.
Nytt innen arbeidsretten:
– Ny dom om nedbemanning.
– Ny dom fra Høyesterett om skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker.
Nytt innen offentlige anskaffelser:
– Nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar 2017.
Nytt innen tomtefeste:
– Ny dom fra Høyesterett om tomtefeste i næringsforhold.