Nyhetsbrev

Høyesteretts dom 16. november 2023, HR-2023-2167-A, (sak nr. 23-081955SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Jordleieavtale i Sandefjord delvis tilsidesatt.

Dommen har betydelig prinsipiell interesse og er avklarende med tanke på jordleieforhold i landbruket.

Lenke til dommen i sin helhet følger her:

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2023/november/hr-2023-2167-a.pdf

Presseklipp

Det finnes hjemmel for innkreving av bomavgift på private veier i veglova § 56 første ledd. Bestemmelsen åpner for at man kan sette opp bom og kreve inn bompenger, forutsatt at dette omsøkes til kommunen. I tillegg er det kommunen som avgjør hvilken størrelse det kan være på bomavgiften og om det skal settes vilkår for hvordan bompengene skal benyttes.