Ny lov om arv.

Det legges opp til at gjeldende lover om arv og skifte oppheves og det gis en ny arvelov med regler om både arv og skifte av dødsbo. Den mest betydelige og mest omtalte endringen av regelverket er de nye pliktdelsreglene.

Forbrukeren som var advokat Aarskogs klient vant fram og håndtverkeren måtte betale nesten NOK 250.000,- i erstatning og over NOK 160.000,- i sakskostnader.

Kort om eiendom eid i sameie: Personlig sameie eller realsameie?

Advokat Mauritz Aarskog har fått i oppdrag av grunneier i Nord-Trøndelag å klage den norske stat inn for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg for brudd på eiendomsvernet.

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2019:

Oppsummert innebærer forslaget at den alminnelige skattesatsen for selskaper og personer reduseres, mens skattesatsen for utbytte til aksjonærer økes. I tillegg økes bunnfradraget i formuesskatten.

Advokat Aarskog bistår konsesjonssøker i Tynset med å søke lemping av konsesjonsvilkår.

Solberg-regjeringen har lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Stortinget skal nå behandle dette og fatte vedtak i slutten av juni.

Offentlig rettergang er et grunnleggende prinsipp i vår rettspleie. Derfor må det legges til grunn at domstolene i størst mulig grad legger til rette for publikum i saker med stor interesse, sier advokat Mauritz Aarskog.

I løpet av få dager for statsråd Dale nok en konsesjonssak fra Tynset på sitt bord.

Festerens rett til å disponere over festetomten er sjelden omtalt i festeavtalen. Spørsmålet om festerens disposisjonsrett kan imidlertid føre til uenigheter mellom fester og grunneier.

Page 3 of 17 1 2 3 4 5 17

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: