Advokat Mauritz Aarskog har fått i oppdrag av grunneier i Nord-Trøndelag å klage den norske stat inn for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg for brudd på eiendomsvernet.

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2019:

Oppsummert innebærer forslaget at den alminnelige skattesatsen for selskaper og personer reduseres, mens skattesatsen for utbytte til aksjonærer økes. I tillegg økes bunnfradraget i formuesskatten.

Advokat Aarskog bistår konsesjonssøker i Tynset med å søke lemping av konsesjonsvilkår.

Solberg-regjeringen har lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Stortinget skal nå behandle dette og fatte vedtak i slutten av juni.

Offentlig rettergang er et grunnleggende prinsipp i vår rettspleie. Derfor må det legges til grunn at domstolene i størst mulig grad legger til rette for publikum i saker med stor interesse, sier advokat Mauritz Aarskog.

I løpet av få dager for statsråd Dale nok en konsesjonssak fra Tynset på sitt bord.

Festerens rett til å disponere over festetomten er sjelden omtalt i festeavtalen. Spørsmålet om festerens disposisjonsrett kan imidlertid føre til uenigheter mellom fester og grunneier.

Enkelte kårytelser fremstår som omfattende, mens andre er begrenset til livsvarig vederlagsfri borett. Det er ikke gitt at avtalepartenes gode forhold varer for evig. Det kan derfor være fordeler knyttet til i en viss grad å være detaljert i beskrivelsen av de kårytelsene som skal gjelde etter generasjonsskiftet.

Eiendomsskatt: Feil ved Ringsaker kommunes skattetakster for gårdsbruk.

Jeg vil anmode alle gårdbrukere i Ringsaker om grundig å vurdere om de mottatte eiendomsskattetakstene skal påklages.

Omsetning av fast eiendom foregår stadig oftere fra selgere som er såkalt single purpose-selskap. Dvs. selskap som er opprettet kun for utvikling og salg av den aktuelle eiendommen. Selgerens (boligutviklerens) formål med å opprette slikt selskap er å begrense sitt eget ansvar. Dette bør kjøpere av fast eiendom være særlig oppmerksomme på.

Page 3 of 16 1 2 3 4 5 16

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: