Enkelte kårytelser fremstår som omfattende, mens andre er begrenset til livsvarig vederlagsfri borett. Det er ikke gitt at avtalepartenes gode forhold varer for evig. Det kan derfor være fordeler knyttet til i en viss grad å være detaljert i beskrivelsen av de kårytelsene som skal gjelde etter generasjonsskiftet.

Eiendomsskatt: Feil ved Ringsaker kommunes skattetakster for gårdsbruk.

Jeg vil anmode alle gårdbrukere i Ringsaker om grundig å vurdere om de mottatte eiendomsskattetakstene skal påklages.

Omsetning av fast eiendom foregår stadig oftere fra selgere som er såkalt single purpose-selskap. Dvs. selskap som er opprettet kun for utvikling og salg av den aktuelle eiendommen. Selgerens (boligutviklerens) formål med å opprette slikt selskap er å begrense sitt eget ansvar. Dette bør kjøpere av fast eiendom være særlig oppmerksomme på.

En beboer i Mørkvedvegen har hyret advokat Mauritz Aarskog etter å ha kommet i tvist med kommunen. Advokat Aarskog anfører at kommunen må ta ansvar for den oppståtte masseutglidningen.

Når kan festers krav om innløsning av festetomt bli avskåret ved at grunneier påberoper seg landbruksunntaket?

Konsesjonssaken for Steen-eiendommen i Tynset har pågått i snart 7 år. Advokat Mauritz Aarskog løfter nå saken opp på statsråd Dales bord.

I 1899 fikk vi jaktloven som fastslo at retten til jakt lå til grunneieren. Dette grunneierprinsippet ble videreført i jaktloven av 1951 og enn videre til viltloven av 1981 som er den loven som gjelder i dag.

Det er grunneieren som har jaktretten, og slik har det vært siden 1899. Jaktretten er nå nedfelt i viltloven fra 1981.

Barneloven ble endret fra 1. januar 2018. Hovedformålet med lovendringen er å fremme likestilt foreldreskap: Dvs. at foreldrene skal være likestilte omsorgspersoner både under samlivet, ved samlivsbrudd og når foreldrene aldri har bodd sammen.

Overlagt drap

– Gjeldende straffelov bruker ikke begrepet overlagt drap: Det er enten drap med forsett som reguleres av straffeloven § 275 eller uaktsom forvoldelse av død som reguleres av straffeloven § 281. Overlegg betyr grovt sett at det er planlagt. Dette omfattes av begrepet forsett: Det vil si forsettlig drap med strafferamme inntil 21 år. At drapet er planlagt kan være et argument for å ilegge en straff tett opp mot høyeste ramme på 21 år, sier Aarskog.

Page 4 of 17 1 2 3 4 5 6 17

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: