Kårytelser er normalt beskrevet i kjøpekontrakt som inngås i forbindelse med generasjonsskifte. Det kan også inntas i skjøte. Det er ikke gitt at avtalepartenes gode forhold varer evig. Derfor kan det være klokt å legge noe arbeid i utformingen av de kårytelser som er ønskelig i forbindelse med generasjonsskiftet.

To hytteeiere har satt advokat på saken og påpeker at almenningen ikke kan flytte skitrasèen uten samtykke fra hytteeierne. Flytting av skitrasèen medfører store negative konsekvenser for mine klienter og er for øvrig en lite heldig løsning for andre hytteeiere og øvrige brukere av skiløypene, anfører advokat Mauritz Aarskog på vegne av to hytteeiere.

Retten til jakt har som siden 1899 som utgangspunkt ligget til grunneieren. Dette grunneierprinsippet framgår av viltloven fra 1981 som er den loven som gjelder i dag. Spørsmål om rett til jakt reiser likevel mange spørsmål og har en rekke ganger blitt prøvd for Høyesterett.

Odelsretten har lange tradisjoner i Norge og gir slekten rett til å innløse eiendom som overdras til fremmede eller til fjernere slektninger. Fortsatt gjelder odelslova fra 1974, men rettspraksis reiser mange spørsmål.

Arveavgiften er fjernet, men generasjonsskifter reiser fortsatt både familierettslige og skatterettslige problemstillinger. Det gjelder å søke gode råd for å finne løsninger som bevarer familiefreden og som er optimal hva gjelder skatt og ønsket innflytelse for både senior- og juniorgenerasjonen.

Når det gjelder habilitetsspørsmålet sier advokat Mauritz Aarskog at det ikke er åpenbart at Nord-Østerdal jordskifterett er inhabil, men det er grunnlag for inhabilitetsinnsigelse fordi forholdet er egnet til å svekke tilliten til retten.

Ikke glem styreansvaret.

Husk å kreve ny festeavgift nå i 2017.

Advokat Mauritz Aarskog mener at det i Fylkesmannens vedtak er gjort uriktig bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Videre er det også gjort feil i saksbehandlinga. Feilene kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket er derfor ugyldig, mener Aarskog.

Dette er hovedpunktene i Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer:

Forsiktige satsjusteringer i inntektsskatten.

Skjerpet utbytteskatt, men lettelse i formuesskatten for aksjeeiere.

Redusert formuesskatt på arbeidende kapital.

Fritak for eiendomsskatt på maskineri i verk og bruk.

Økt moms på transport, underholdning og hotellopphold.

Endringer i arbeidsmiljøloven, aksjeloven og i tekniske krav til byggverk.

Page 5 of 16 1 3 4 5 6 7 16

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: