Odelsretten har lange tradisjoner i Norge og gir slekten rett til å innløse eiendom som overdras til fremmede eller til fjernere slektninger. Fortsatt gjelder odelslova fra 1974, men rettspraksis reiser mange spørsmål.

Arveavgiften er fjernet, men generasjonsskifter reiser fortsatt både familierettslige og skatterettslige problemstillinger. Det gjelder å søke gode råd for å finne løsninger som bevarer familiefreden og som er optimal hva gjelder skatt og ønsket innflytelse for både senior- og juniorgenerasjonen.

Når det gjelder habilitetsspørsmålet sier advokat Mauritz Aarskog at det ikke er åpenbart at Nord-Østerdal jordskifterett er inhabil, men det er grunnlag for inhabilitetsinnsigelse fordi forholdet er egnet til å svekke tilliten til retten.

Ikke glem styreansvaret.

Husk å kreve ny festeavgift nå i 2017.

Advokat Mauritz Aarskog mener at det i Fylkesmannens vedtak er gjort uriktig bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Videre er det også gjort feil i saksbehandlinga. Feilene kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket er derfor ugyldig, mener Aarskog.

Dette er hovedpunktene i Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer:

Forsiktige satsjusteringer i inntektsskatten.

Skjerpet utbytteskatt, men lettelse i formuesskatten for aksjeeiere.

Redusert formuesskatt på arbeidende kapital.

Fritak for eiendomsskatt på maskineri i verk og bruk.

Økt moms på transport, underholdning og hotellopphold.

Endringer i arbeidsmiljøloven, aksjeloven og i tekniske krav til byggverk.

Advokat Mauritz Aarskog uttaler seg i Samvirke: Huske å regulere festeavgiften før årsskiftet og kort om ny dom om arv, odel og åsetesrett.

Endelig nei til Hobdseter-klage:

Det er feil sier advokat Mauritz Aarskog. Saken er ikke endelig avgjort. Både Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet v/statsråden er som organer i forvaltningen overordnet Fylkesmannen i Hedmark. Det er også slik at vedtak kan settes til side av domstolene.

Advokat Mauritz Aarskog mener at jordskifteretten kan være løsningen dersom det er uenighet om jakt.

Page 6 of 17 1 4 5 6 7 8 17

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: