Advokat Mauritz Aarskog mener at det i Fylkesmannens vedtak er gjort uriktig bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Videre er det også gjort feil i saksbehandlinga. Feilene kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket er derfor ugyldig, mener Aarskog.

Dette er hovedpunktene i Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer:

Forsiktige satsjusteringer i inntektsskatten.

Skjerpet utbytteskatt, men lettelse i formuesskatten for aksjeeiere.

Redusert formuesskatt på arbeidende kapital.

Fritak for eiendomsskatt på maskineri i verk og bruk.

Økt moms på transport, underholdning og hotellopphold.

Endringer i arbeidsmiljøloven, aksjeloven og i tekniske krav til byggverk.

Advokat Mauritz Aarskog uttaler seg i Samvirke: Huske å regulere festeavgiften før årsskiftet og kort om ny dom om arv, odel og åsetesrett.

Endelig nei til Hobdseter-klage:

Det er feil sier advokat Mauritz Aarskog. Saken er ikke endelig avgjort. Både Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet v/statsråden er som organer i forvaltningen overordnet Fylkesmannen i Hedmark. Det er også slik at vedtak kan settes til side av domstolene.

Advokat Mauritz Aarskog mener at jordskifteretten kan være løsningen dersom det er uenighet om jakt.

Ulv er stadig et hett tema, og her gis en kort oversikt over status og de juridiske problemstillingene.

Mange familier eier en hytte som både barn og foreldre har nært forhold til. Det vil da oppstå flere spørsmål når tiden nærmer seg for å overdra dette familiestedet. Hvordan tar dere opp arveplanlegging som et tema i familien uten å såre eller tråkke andre i familien på tærne?

Advokat Mauritz Aarskog gir råd i Ringsakern:

Mitt klare råd til alle konsesjonssøkende erververe av fast eiendom er å forsøke å få inntatt et eget punkt i kjøpsavtalen som overfører konsesjonsrisikoen til selgeren. I så fall kan kjøperen gå fra avtalen dersom konsesjon ikke blir innvilget. Videre vil det kunne gi grunnlag for nye prisforhandlinger med selgeren dersom konsesjon ikke blir innvilget av den årsak at den avtalte prisen blir funnet å være for høy. Dersom kjøperen ikke har sørget for å innta et slikt punkt i kjøpsavtalen så kan ikke kjøperen gjøre annet enn å appellere til selgerens gode vilje om å gjøre om handelen. Alternativt må kjøperen overdra eiendommen til noen andre som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. I verste fall må kjøperen da akseptere å ta et betydelig økonomisk tap ved resalget.

Advokat Mauritz Aarskog reiser en rekke spørsmål om mulig inhabilitet til landbrukskontorets ansatte på vegne av konsesjonssøkere i Tynset kommune. Assisterende landbruksdirektør Joar Brukvangen sier at han ikke tidligere har vært borti problemstillingen med facebook-vennskap og likes på facebook som mulig grunnlag for inhabilitet.

Page 6 of 17 1 4 5 6 7 8 17

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: