En rekke personer har mottatt feilaktige vedtak fra NAV angående retten til å reise til utlandet mens de har mottatt kontantytelser fra NAV. Noen har også blitt uriktig straffedømt. Norsk rett har lenge hatt regler som sier at man ikke kan reise til utlandet når man mottar kontantytelser fra NAV. Grunnen til at det nå…

Den 27. september 2019 satte Høyesterett punktum i den såkalte Fosen-Linjen saken, som har pågått over flere år.

I dommen slår Høyesterett fast at det ikke foreligger et objektivt ansvar for positiv kontraktsinteresse. Høyesterett slår videre fast at AtB hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen i den aktuelle saken, og Høyesterett klargjør derfor ikke videre hva som skal til for å tilkjennes positiv kontraktsinteresse i dag.

Etter uttalelsene i EFTA-domstolen er det imidlertid grunn til å anta at ansvarsnormen har blitt strengere for oppdragsgiver enn det som fulgte av Nucleus-dommen.

Kunnskap om anskaffelsesretten er verdifullt for potensielle leverandører til det offentlige. Her gir vi derfor en kort grunnleggende innføring i offentlige anskaffelser.

Advokat Mauritz Aarskog har fått i oppdrag av grunneier i Nord-Trøndelag å klage den norske stat inn for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg for brudd på eiendomsvernet.

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2019:

Oppsummert innebærer forslaget at den alminnelige skattesatsen for selskaper og personer reduseres, mens skattesatsen for utbytte til aksjonærer økes. I tillegg økes bunnfradraget i formuesskatten.

Solberg-regjeringen har lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Stortinget skal nå behandle dette og fatte vedtak i slutten av juni.

Dette er hovedpunktene i Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer:

Forsiktige satsjusteringer i inntektsskatten.

Skjerpet utbytteskatt, men lettelse i formuesskatten for aksjeeiere.

Redusert formuesskatt på arbeidende kapital.

Fritak for eiendomsskatt på maskineri i verk og bruk.

Økt moms på transport, underholdning og hotellopphold.

Endringer i arbeidsmiljøloven, aksjeloven og i tekniske krav til byggverk.

Grunneiere som har måttet finne seg i at festekontrakter ble forlenget på samme vilkår som før i henhold til tidligere lov må kreve ny festeavgift nå i 2017. Neste mulighet er først om 30 år. 

Den 1.10.2015 ble ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS etablert av advokatene Dyre Østby og Mauritz Aarskog ved at Aarskog flyttet hjem til hedmarken etter flere år som prosedyreadvokat i Oslo. Det har, helt fra etableringen, vært stor pågang med oppdrag innen både rådgivning og prosedyre for domstolene. Advokat Mauritz Aarskog har i perioden fra 1.10.2015 til utløpet av mars 2017 ført et titalls rettsprosesser for domstolene med positive utfall. Sammen med klientene gleder vi oss over seiersrekken og ser fram mot fortsettelsen.

Page 2 of 4 1 2 3 4

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: