Den 1.10.2015 ble ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS etablert av advokatene Dyre Østby og Mauritz Aarskog ved at Aarskog flyttet hjem til hedmarken etter flere år som prosedyreadvokat i Oslo. Det har, helt fra etableringen, vært stor pågang med oppdrag innen både rådgivning og prosedyre for domstolene. Advokat Mauritz Aarskog har i perioden fra 1.10.2015 til utløpet av mars 2017 ført et titalls rettsprosesser for domstolene med positive utfall. Sammen med klientene gleder vi oss over seiersrekken og ser fram mot fortsettelsen.

IKKE GLEM STYREANSVARET: I lys av rettspraksis redegjøres i det følgende for styreansvarets økte aktualitet.

Nytt innen selskapsretten:
– Forslag til endringer i aksjelovene.
Nytt innen arbeidsretten:
– Ny dom om nedbemanning.
– Ny dom fra Høyesterett om skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker.
Nytt innen offentlige anskaffelser:
– Nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar 2017.
Nytt innen tomtefeste:
– Ny dom fra Høyesterett om tomtefeste i næringsforhold.

I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet viktige forslag til endringer på skatteområdet i statsbudsjettet for 2017.

Advokat Mauritz Aarskog har inngått samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund. Avtalen trer i kraft 1.9.2016 og innebærer at Huseiernes Landsforbund ved behov vil kanalisere sine medlemmer til advokat Mauritz Aarskog for konsultasjon og bistand.

BREXIT: Hva skjer videre, og hvordan påvirkes Norge og norsk næringsliv?

Nyheter:

Ny dom fra Høyesterett om betydningen av uformelle prisopplysninger.

Ny prinsipiell sak om tomtefeste skal behandles av Høyesterett.

Nye regler om lønnsplikt under permittering fra 1. juli 2016.

Frist til 1. juli 2016 for å fastsette bedriftsintern aldersgrense.

Forslag til ny åndsverklov med høringsfrist 8. august 2016.

REGULERING AV FESTEAVGIFTER: HVA SKJEDDE I 2015?

Regulering av festeavgifter hørte vi mye om i 2015, særlig i forbindelse med ikraftsetting av en lovendring den 1.7.2015. I media ble det gitt inntrykk av at festeavgiftene nå kunne skrus opp og at det ville bli dyrt å være tomtefester. Lovendringen var imidlertid bare aktuell for et fåtall festeforhold: Dvs. festeforhold som nylig var forlenget eller som snart kunne forlenges. Skriveriene i media medførte misforståelser både hos grunneiere og festere med påfølgende uriktige krav ved regulering av festeavgifter i løpende festekontrakter.

KAN DIN EIENDOM BLI BERØRT AV E6 ELLER NY JERNBANETRASÈ? LES DETTE!

Grunneiere kan bli møtt med krav om tvungen avståelse av grunn eller rettigheter i forbindelse med blant annet trasè for vei eller jernbane. I Hedmark og Oppland er dette nå aktuelt i forbindelse med ny E6 og ny dobbeltsporet jernbane. ØSTBY AARSKOG gir derfor her en kort redegjørelse for aktuelle regler om prosess, rettigheter og forpliktelser ved tvungne grunnerverv.

Generasjonsskifte: Unngå skatt og konflikt ved arv og gave

Arveavgiften er fjernet, men arveoppgjør kan fortsatt by på skattemessige utfordringer. Unødvendig skatt og unødvendige konflikter kan imidlertid unngås ved å vurdere aktuelle spørsmål før arven faller eller gaven ytes. I mange situasjoner bør det søkes kompetente råd. I dette innlegget gjøres rede for enkelte forhold man bør være oppmerksom på.

Page 3 of 4 1 2 3 4

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: