Generasjonsskifte: Unngå skatt og konflikt ved arv og gave

Arveavgiften er fjernet, men arveoppgjør kan fortsatt by på skattemessige utfordringer. Unødvendig skatt og unødvendige konflikter kan imidlertid unngås ved å vurdere aktuelle spørsmål før arven faller eller gaven ytes. I mange situasjoner bør det søkes kompetente råd. I dette innlegget gjøres rede for enkelte forhold man bør være oppmerksom på.

Skjevdeling av næringsvirksomhet ved samlivsbrudd?

Tilgjengelig statistikk forteller at omtrent halvparten av alle ekteskap ikke varer livet ut. Skjevdeling av næringsvirksomhet har derfor stadig økende aktualitet og reiser kompliserte og til dels uavklarte spørsmål. Det ligger derfor godt til rette for framtidig rettsavklaring fra domstolene – særlig fra Høyesterett – selv om slike saker regelmessig løses gjennom forhandlinger. Etter vår mening kreves det i slike saker advokater med solid forretningsjuridisk kompetanse, samt innsikt i de aktuelle familierettslige reglene. ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS er da et godt valg.

Nyheter:

Tomtefeste: Nytt fra Høyesterett.

Generasjonsskifte: AP snuser på ny arveavgift.

Skatterett: Vurderer du å be om skatteamnesti? Det haster.

Aksjeloven: Ytterligere forenklinger.

Prosjekterende entreprenørers undersøkelsesplikt og erstatningsansvar: Ny dom fra den svenske Högsta domstolen.

Nyheter:

Kan arbeidsgiver overvåke ansattes e-post? Ny dom fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD).

Økokrim trekker Transoceansaken: En av norgeshistoriens største rettsskandaler?

Foreslått ny lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).

Foreslått nye regler om arbeidstid.

Nyheter:

Ny jordskiftelov.

Nye byggeregler og energikrav.

Asylmottak unntas fra byggesaksbehandling.

Skjerpet kontroll med barnehageansatte.

Nye regler om konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsforhold.

Ny dom fra Høyesterett om utvelgelse ved nedbemanning.

Nye skatteregler med smutthull.

I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet enkelte viktige forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet

Page 4 of 4 1 2 3 4

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: