Omfattende jordskiftesak anket til lagmannsretten.

Tynsetingen:

Advokat Mauritz Aarskog har sendt ny begjæring om opphevelse av konsesjonsvilkår til Landbruks- og matdepartementet.

Generasjonsskifte på gårdsbruk kan reise mange spørsmål som det kan være nyttig å ha tenkt gjennom og tatt stilling til før generasjonsskiftet gjennomføres. Her omtales enkelte slike aktuelle spørsmål og problemstillinger.

Ny lov om arv.

Det legges opp til at gjeldende lover om arv og skifte oppheves og det gis en ny arvelov med regler om både arv og skifte av dødsbo. Den mest betydelige og mest omtalte endringen av regelverket er de nye pliktdelsreglene.

Forbrukeren som var advokat Aarskogs klient vant fram og håndtverkeren måtte betale nesten NOK 250.000,- i erstatning og over NOK 160.000,- i sakskostnader.

Kort om eiendom eid i sameie: Personlig sameie eller realsameie?

Advokat Aarskog bistår konsesjonssøker i Tynset med å søke lemping av konsesjonsvilkår.

Offentlig rettergang er et grunnleggende prinsipp i vår rettspleie. Derfor må det legges til grunn at domstolene i størst mulig grad legger til rette for publikum i saker med stor interesse, sier advokat Mauritz Aarskog.

I løpet av få dager for statsråd Dale nok en konsesjonssak fra Tynset på sitt bord.

Festerens rett til å disponere over festetomten er sjelden omtalt i festeavtalen. Spørsmålet om festerens disposisjonsrett kan imidlertid føre til uenigheter mellom fester og grunneier.

Page 1 of 131 2 3 13

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: