Kort om eiendom eid i sameie: Personlig sameie eller realsameie?

Advokat Aarskog bistår konsesjonssøker i Tynset med å søke lemping av konsesjonsvilkår.

Offentlig rettergang er et grunnleggende prinsipp i vår rettspleie. Derfor må det legges til grunn at domstolene i størst mulig grad legger til rette for publikum i saker med stor interesse, sier advokat Mauritz Aarskog.

I løpet av få dager for statsråd Dale nok en konsesjonssak fra Tynset på sitt bord.

Festerens rett til å disponere over festetomten er sjelden omtalt i festeavtalen. Spørsmålet om festerens disposisjonsrett kan imidlertid føre til uenigheter mellom fester og grunneier.

Enkelte kårytelser fremstår som omfattende, mens andre er begrenset til livsvarig vederlagsfri borett. Det er ikke gitt at avtalepartenes gode forhold varer for evig. Det kan derfor være fordeler knyttet til i en viss grad å være detaljert i beskrivelsen av de kårytelsene som skal gjelde etter generasjonsskiftet.

Eiendomsskatt: Feil ved Ringsaker kommunes skattetakster for gårdsbruk.

Jeg vil anmode alle gårdbrukere i Ringsaker om grundig å vurdere om de mottatte eiendomsskattetakstene skal påklages.

Omsetning av fast eiendom foregår stadig oftere fra selgere som er såkalt single purpose-selskap. Dvs. selskap som er opprettet kun for utvikling og salg av den aktuelle eiendommen. Selgerens (boligutviklerens) formål med å opprette slikt selskap er å begrense sitt eget ansvar. Dette bør kjøpere av fast eiendom være særlig oppmerksomme på.

En beboer i Mørkvedvegen har hyret advokat Mauritz Aarskog etter å ha kommet i tvist med kommunen. Advokat Aarskog anfører at kommunen må ta ansvar for den oppståtte masseutglidningen.

Når kan festers krav om innløsning av festetomt bli avskåret ved at grunneier påberoper seg landbruksunntaket?

Page 2 of 13 1 2 3 4 13

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: