Konsesjonssaken for Steen-eiendommen i Tynset har pågått i snart 7 år. Advokat Mauritz Aarskog løfter nå saken opp på statsråd Dales bord.

I 1899 fikk vi jaktloven som fastslo at retten til jakt lå til grunneieren. Dette grunneierprinsippet ble videreført i jaktloven av 1951 og enn videre til viltloven av 1981 som er den loven som gjelder i dag.

Det er grunneieren som har jaktretten, og slik har det vært siden 1899. Jaktretten er nå nedfelt i viltloven fra 1981.

Barneloven ble endret fra 1. januar 2018. Hovedformålet med lovendringen er å fremme likestilt foreldreskap: Dvs. at foreldrene skal være likestilte omsorgspersoner både under samlivet, ved samlivsbrudd og når foreldrene aldri har bodd sammen.

Overlagt drap

– Gjeldende straffelov bruker ikke begrepet overlagt drap: Det er enten drap med forsett som reguleres av straffeloven § 275 eller uaktsom forvoldelse av død som reguleres av straffeloven § 281. Overlegg betyr grovt sett at det er planlagt. Dette omfattes av begrepet forsett: Det vil si forsettlig drap med strafferamme inntil 21 år. At drapet er planlagt kan være et argument for å ilegge en straff tett opp mot høyeste ramme på 21 år, sier Aarskog.

Ankemotpartens advokat Mauritz Aarskog registrerer at motparten valgte å trekke anken en uke før ankeforhandlingen for Eidsivating lagmannsrett skulle ta til. Han ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Fylkesmannen i Østfold har ilagt to svineprodusenter et erstatningskrav på 2,7 millioner kroner for brudd på husdyrkonsesjonsloven. Advokat Mauritz Aarskog bistår svineprodusentene. Han opplyser at vedtaket vil bli påklaget til Landbruksdirektoratet og at det etter hans oppfatning foreligger uriktige vurderinger av både faktum og juss i vedtaket fra Fylkesmannen i Østfold. Dessuten er det helt feil at svineprodusentene har hatt en fortjeneste på den angivelige ulovlige produksjonen på MNOK 2,7 kommenterer Aarskog.

Omsetning av fast eiendom er som utgangspunkt betinget av at erververen får innvilget konsesjon. Er det juss, politikk eller ren tilfeldighet som i størst grad påvirker utfallet av den enkelte konsesjonsbehandling?

Kårytelser er normalt beskrevet i kjøpekontrakt som inngås i forbindelse med generasjonsskifte. Det kan også inntas i skjøte. Det er ikke gitt at avtalepartenes gode forhold varer evig. Derfor kan det være klokt å legge noe arbeid i utformingen av de kårytelser som er ønskelig i forbindelse med generasjonsskiftet.

To hytteeiere har satt advokat på saken og påpeker at almenningen ikke kan flytte skitrasèen uten samtykke fra hytteeierne. Flytting av skitrasèen medfører store negative konsekvenser for mine klienter og er for øvrig en lite heldig løsning for andre hytteeiere og øvrige brukere av skiløypene, anfører advokat Mauritz Aarskog på vegne av to hytteeiere.

Page 3 of 13 1 2 3 4 5 13

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: