Mauritz har erfaring fra et bredt spekter av juridiske disipliner. Innen sivilretten har han særlig arbeidet med saker om kontrakter, aksjer, fast eiendom og erstatning, herunder ansvar for rådgivere, revisorer og styremedlemmer, samt forvaltningsvedtak, grunneierspørsmål og skifte av døds- og ektefelleboer. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring og kompetanse innen saker som har tilknytning til landbruk og primærnæring. I tillegg har han også arbeidet innenfor strafferetten, blant annet med saker som har økonomiske eller miljømessige aspekter.

Les mer om Mauritz →

Dyre Østby

Advokat med møterett for Høyesterett
Dyre har erfaring fra et bredt spekter av juridiske disipliner, i første rekke sivilrettslige saker knyttet til forretningsjuridiske spørsmål, fast eiendom, kontrakter, forhandlinger og prosedyre for domstolene; tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.

Les mer om Dyre →

Eivind har jobbet seg opp solid kompetanse på en rekke juridiske fagområder, herunder særlig arbeidsrett, kontraktsrett og skadesaker der forsikringsselskaper er motpart. Har også arbeidet med strafferett, og tar på seg oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Eivind har erfaring med mekling og prosedyre fra tingretten, og vil alltid undersøke om arbeidet frem til den gode løsningen i din sak, kan dekkes av offentlige- eller private rettshjelpsordninger.

Les mer om Eivind →

Maud har mer enn 20 års erfaring fra advokatbransjen. Hun har også eksamener henholdsvis som medhjelper eiendomsmegling, medhjelper oppgjør for eiendomsmegling og advokatassistent DNA.

Les mer om Maud →

Baard har skrevet masteroppgave innen skatterett om hvorvidt realisasjon har funnet sted, og oppgaven tok utgangspunkt i realisasjonsbegrepet i skatteloven § 9-2. Som valgemner tok han selskapsrett og skatterett.

Baard har jobbet med tingsrettslige problemstillinger, blant annet spørsmål knyttet til veirettigheter og eiendommer i sameie. Han har også jobbet med kontraktsrettslige spørsmål.

Utover å være jurist har Baard utdannelse innen musikk, og har tidligere jobbet som kantor i Den norske Kirke.

Les mer om Baard →

Tora har bred erfaring fra Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Forsvaret og industrien. Hun kjenner statsforvaltningen godt, herunder forvaltningsloven og offentlighetsloven. Hun har jobbet på ambassaden i Jakarta og Washington, og har erfaring med internasjonale forhandlinger. 

I Forsvaret har hun tjenestegjort som major og juridisk rådgiver i operative spørsmål og personalsaker, både i Bardufoss og i Afghanistan. I tillegg har hun omfattende erfaring med undervisning i Forsvaret. Tora har også jobbet i forsvarsindustrien med kontrakter. 

Tora har ledet arbeidet i FD med å oppdatere Anskaffelsesregelverket for forsvarsanskaffelser, og har jobbet med etiske spørsmål og dilemmatrening.

Tora har jobbet mye med vanskelige arbeidsrettssaker, utarbeidet retningslinjer for håndtering av slike saker og ledet granskning ifm varsling.  Hun har videreutdanning i ledelse, og har jobbet med ledelse og personalhåndtering. Innsikt i godt lederskap og arbeidsrett er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø, mener hun.

Tora arbeider også med familierett og skifterett. Hun har bred erfaring i å jobbe med mennesker fra ulike miljøer. Tora jobber for å finne balanserte løsninger der klientens interesser ivaretas på best mulig måte.

Les mer om Tora →

Kristin har skrevet masteroppgave innen arbeidsrett. Oppgaven omhandlet hvordan ytre hendelser utenfor bedriftens kontroll påvirker reglene ved en nedbemanning. Kristin har flere valgemner innen arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål.

Under studietiden har hun vært praktikant i Gjøvik tingrett.

Les mer om Kristin→

Karriere

Østby Aarskog advokatfirma AS kan være interessert i å knytte til seg personer som har faglige kvaliteter,
personlige egenskaper og engasjement som er egnet til å bidra i vårt miljø.
Vi tar i mot åpne søknader. Søknadene blir behandlet konfidensielt.

Meld interesse