Mauritz har erfaring fra et bredt spekter av juridiske disipliner. Innen sivilretten har han særlig arbeidet med saker om kontrakter, aksjer, fast eiendom og erstatning, herunder ansvar for rådgivere, revisorer og styremedlemmer, samt forvaltningsvedtak, grunneierspørsmål og skifte av døds- og ektefelleboer. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring og kompetanse innen saker som har tilknytning til landbruk og primærnæring. I tillegg har han også arbeidet innenfor strafferetten, blant annet med saker som har økonomiske eller miljømessige aspekter.

Les mer om Mauritz →

Dyre Østby

Advokat med møterett for Høyesterett
Dyre har erfaring fra et bredt spekter av juridiske disipliner, i første rekke sivilrettslige saker knyttet til forretningsjuridiske spørsmål, fast eiendom, kontrakter, forhandlinger og prosedyre for domstolene; tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.

Les mer om Dyre →

Baard Eikaas

I permisjon som dommerfullmektig
Baard har skrevet masteroppgave innen skatterett om hvorvidt realisasjon har funnet sted, og oppgaven tok utgangspunkt i realisasjonsbegrepet i skatteloven § 9-2. Som valgemner tok han selskapsrett og skatterett.

Baard har jobbet med tingsrettslige problemstillinger, blant annet spørsmål knyttet til veirettigheter og eiendommer i sameie. Han har også jobbet med kontraktsrettslige spørsmål.

Utover å være jurist har Baard utdannelse innen musikk, og har tidligere jobbet som kantor i Den norske Kirke.

Les mer om Baard →

Isak jobber med et bredt spekter av juridiske problemstillinger, men han har særlig interesse for kontraktsrettslige spørsmål.

Isak har både tatt spesialemne og skrevet masteroppgave innen entrepriserett. Masteroppgaven handlet om «konsekvensen av at bestilleren urettmessig avviser et tilfredsstillende utbedringstilbud».

Ved siden av studiene var Isak trainee for Kragerud & Co advokatfirma AS, domsanalytiker for Morten Kjelland (professor ved UiO) og han har drevet med spillerformidling til norske fotballklubber både på herresiden og damesiden.

Les mer om Isak →

Christiane jobber med et bredt spekter av juridiske problemstillinger, og hun har særlig interesse for saker innen internasjonal og europeisk rett.

I tillegg til den norske mastergraden i rettsvitenskap, har Christiane de internasjonalt anerkjente gradene Master of Laws (LL.M.) og Master of Business Administration (MBA), begge fra Tyskland.

Christiane skrev masteroppgavene “How to Ensure a Fair Competition in the EU Internal Market with Regard to Foreign Subsidies” og “The Pivotal Role of the Supply Chain in Promoting the Circular Economy – An Analysis of The German Supply Chain Due Diligence Act”, begge ved Saarland Universitet i Tyskland. Hun har særlig fordypning i konkurranserett.

Hun har erfaring som internjurist i PriceWaterhouseCoopers GmbH i Frankfurt am Main.

Christiane har også erfaring som oppgaveretter for jusstudiet på Lillehammer.

Christiane er særlig interessert i saker som berører enkeltindividet sterkt. Hun er opptatt av rettferdighet og at du skal vinne frem med saken din.

Les mer om Christiane →

Rabie jobber med ulikeartede juridiske problemstillinger, men han har særlig interesse for norsk formuerett, folkerett og EU-/EØS-rett. Under studiet spesialiserte han seg på internasjonale kommersielle relasjoner, og tok valgemner i norsk internasjonal privatrett, patent- og varemerkerett, internasjonal kommersiell rett og investeringsrett, og engelsk kontraktsrett. Han skrev i den forbindelse masteroppgave innenfor norsk internasjonal privatrett. Masteroppgaven handlet om det norske ordre public-forbeholdet som skranke mot anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske rettsavgjørelser, sett i lys av de hensynene som avtaleloven § 36 verner.

Les mer om Rabie →

Sarah jobber med et bredt spekter av juridiske problemstillinger og har særlig interesse for barne- og familierett, utlendingsrett og kontraktsrettslige spørsmål. Hun kommer fra en stilling som universitetslektor i rettsvitenskap på Universitetet i Tromsø hvor hun underviste i flere fag, blant annet barnerett, folkerett, straffeprosess, erstatningsrett og panterett. Hun har også rettet flere oppgaver på studiet og har erfaring som sensor på eksamen.

Sarah skrev masteroppgaven sin innen barne- og utlendingsrett. Masteroppgaven omhandlet statens adgang til å innvilge midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere.

Sarah er opptatt av rettferdighet for enkeltindividet, og vil jobbe med stort engasjement for saken din.

Les mer om Sarah →

Einar arbeider med de fleste juridiske problemstillinger, men har særlig interesse for formuerettslige-, skatterettslige- og selskapsrettslige spørsmål.

Einar tok fordypningsemner i skatterett og selskapsrett, og skrev masteroppgave innen dynamisk tingsrett, panterett og konkursrett. Einars masteroppgave handlet om utilsiktet kredittytelse ved kjøp og salg av fast eiendom, herunder etablering av adekvat kreditorvern av partenes ytelser under overføringsstadiet. Under studietiden var Einar blant annet trainee hos Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS.

Les mer om Einar →

Thomas interesserer seg for et bredt spekter av juridiske problemstillinger, men han har særlig interesse for selskapsrettslige, skatterettslige og kontraktsrettslige problemstillinger.

Thomas har tatt spesialemner innenfor selskapsrett og skatterett. Masteroppgaven hans var en rettslig analyse av miljørettslige tolkningsmomenter og dens påvirkning i skattelovgivningen.

Ved siden av studiene var Thomas medarbeider i ELSA Norge sin arbeidsgruppe for Ukraina og vært Business Development Trainee i UA.Support.

Les mer om Thomas →

Maud har mer enn 20 års erfaring fra advokatbransjen. Hun har også eksamener henholdsvis som medhjelper eiendomsmegling, medhjelper oppgjør for eiendomsmegling og advokatassistent DNA.

Les mer om Maud →

Karriere

Østby Aarskog advokatfirma AS kan være interessert i å knytte til seg personer som har faglige kvaliteter,
personlige egenskaper og engasjement som er egnet til å bidra i vårt miljø.
Vi tar i mot åpne søknader. Søknadene blir behandlet konfidensielt.

Meld interesse