Mauritz har erfaring fra et bredt spekter av juridiske disipliner. Innen sivilretten har han særlig arbeidet med saker om kontrakter, aksjer, fast eiendom og erstatning, herunder ansvar for rådgivere, revisorer og styremedlemmer, samt forvaltningsvedtak, grunneierspørsmål og skifte av døds- og ektefelleboer. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring og kompetanse innen saker som har tilknytning til landbruk og primærnæring. I tillegg har han også arbeidet innenfor strafferetten, blant annet med saker som har økonomiske eller miljømessige aspekter.

Les mer om Mauritz →

Dyre Østby

Advokat med møterett for Høyesterett
Dyre har erfaring fra et bredt spekter av juridiske disipliner, i første rekke sivilrettslige saker knyttet til forretningsjuridiske spørsmål, fast eiendom, kontrakter, forhandlinger og prosedyre for domstolene; tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.

Les mer om Dyre →

Eivind har jobbet seg opp solid kompetanse på en rekke juridiske fagområder, herunder særlig arbeidsrett, kontraktsrett og skadesaker der forsikringsselskaper er motpart. Har også arbeidet med strafferett, og tar på seg oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Eivind har erfaring med mekling og prosedyre fra tingretten, og vil alltid undersøke om arbeidet frem til den gode løsningen i din sak, kan dekkes av offentlige- eller private rettshjelpsordninger.

Les mer om Eivind →

Baard har skrevet masteroppgave innen skatterett om hvorvidt realisasjon har funnet sted, og oppgaven tok utgangspunkt i realisasjonsbegrepet i skatteloven § 9-2. Som valgemner tok han selskapsrett og skatterett.

Baard har jobbet med tingsrettslige problemstillinger, blant annet spørsmål knyttet til veirettigheter og eiendommer i sameie. Han har også jobbet med kontraktsrettslige spørsmål.

Utover å være jurist har Baard utdannelse innen musikk, og har tidligere jobbet som kantor i Den norske Kirke.

Les mer om Baard →

Jonas jobber med alle typer av kontraktsrettslige problemstillinger, og har særlig interesse for arbeidsrettslige spørsmål. Han jobber dessuten mye med fast eiendom og øvrige tingsrettslige problemstillinger. Jonas skrev masteroppgave om arbeidssøkeres handlingsrom i møte med arbeidsgiveres forsøk på innhenting av uberettiget informasjon i private ansettelsesprosesser. Oppgaven behandlet både arbeidsrettslige, diskrimineringsrettslige og personvernrettslige sider ved private ansettelser.

Han har også tatt spesialemner innen både individuell og kollektiv arbeidsrett. I tillegg til å være utdannet jurist har Jonas også en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Les mer om Jonas →

Victoria har skrevet masteroppgave innen konkursrett. Oppgaven handlet om regler som ivaretar konkursboets og utleiers interesser ved leietakers konkurs i husleieforhold. Hun hadde også konkursrett som valgfag. Under studietiden spesialiserte Victoria seg videre innen rettsområdene arbeidsrett, barnerett og selskapsrett. Ved siden av studiene jobbet Victoria som studentmedarbeider og som trainee hos Ro Sommernes advokatfirma DA.

Les mer om Victoria →

Maud har mer enn 20 års erfaring fra advokatbransjen. Hun har også eksamener henholdsvis som medhjelper eiendomsmegling, medhjelper oppgjør for eiendomsmegling og advokatassistent DNA.

Les mer om Maud →

Karriere

Østby Aarskog advokatfirma AS kan være interessert i å knytte til seg personer som har faglige kvaliteter,
personlige egenskaper og engasjement som er egnet til å bidra i vårt miljø.
Vi tar i mot åpne søknader. Søknadene blir behandlet konfidensielt.

Meld interesse