Mauritz har erfaring fra et bredt spekter av juridiske disipliner. Innen sivilretten har han særlig arbeidet med saker om kontrakter, aksjer, fast eiendom og erstatning, herunder ansvar for rådgivere, revisorer og styremedlemmer, samt forvaltningsvedtak, grunneierspørsmål og skifte av døds- og ektefelleboer. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring og kompetanse innen saker som har tilknytning til landbruk og primærnæring. I tillegg har han også arbeidet innenfor strafferetten, blant annet med saker som har økonomiske eller miljømessige aspekter.

Les mer om Mauritz →

Dyre Østby

Advokat med møterett for Høyesterett
Dyre har erfaring fra et bredt spekter av juridiske disipliner, i første rekke sivilrettslige saker knyttet til forretningsjuridiske spørsmål, fast eiendom, kontrakter, forhandlinger og prosedyre for domstolene; tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.

Les mer om Dyre →

Viljar har erfaring fra flere juridiske disipliner, i første rekke sivil- og forvaltningsrettslige saker, gjerne knyttet til forretningsjuridiske spørsmål. Innen sivilretten har han god kunnskap om blant annet kontraktsrett, offentlige anskaffelser, fast eiendom, IKT-rett og forbrukersaker.

Viljar er interessert i forretningslivet og har blant annet tatt valgfag om strategiske beslutningstagning, regnskapsføring og finans ved King`s College London.

Les mer om Samuel Viljar →

Eivind har jobbet seg opp solid kompetanse på en rekke juridiske fagområder, herunder særlig arbeidsrett, kontraktsrett og skadesaker der forsikringsselskaper er motpart. Har også arbeidet med strafferett, og tar på seg oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Eivind har erfaring med mekling og prosedyre fra tingretten, og vil alltid undersøke om arbeidet frem til den gode løsningen i din sak, kan dekkes av offentlige- eller private rettshjelpsordninger.

Les mer om Eivind →

Maud har mer enn 20 års erfaring fra advokatbransjen. Hun har også eksamener henholdsvis som medhjelper eiendomsmegling, medhjelper oppgjør for eiendomsmegling og advokatassistent DNA.

Les mer om Maud →

Advokatfullmektig Astrid K. Haldorsen har skrevet masteroppgave om seksuell trakassering i arbeidslivet. Hun har spesialisering innenfor diskrimineringsrett, barnerett og utlendingsrett, men tar også på seg andre saker.

Hun har tidligere jobbet i reklamebyrå, Bladet Nordlys og Verdens Gang.

Les mer om Astrid →

Marianne har tung erfaring innenfor fast eiendom. Hun har bred erfaring med bistand til boligselskaper, herunder sameier (både kombinasjonssameier med nærings- og boligseksjoner og rene boligsameier) og borettslag. Det er ofte utfordrende å sitte i slike styrer og Marianne bistår gjerne styrene med kvalitetskontroll av deres styrearbeid og veiledning i vanskelige saker.

Marianne har oppdatert vedtekter for mange sameier etter at den nye eierseksjonsloven trådte i kraft i 2018 og hun har ledet flere årsmøter og generalforsamlinger. Hun har også hatt innlegg om styreansvar på styreseminarer for boligselskap og bistått utbyggere med seksjoneringer og reseksjonering.

Marianne har betydelig erfaring innen kontraktsrett og har bistått både mellomstore og store selskaper med kontraktsarbeid i ulike sammenhenger. Hun har også bred prosedyreerfaring med gode resultater innen utenomrettslig tvisteløsning og ordinær domstolsbehandling. I tillegg har hun hatt bostyreroppdrag innenfor konkurs og bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere i vanskelige arbeidsrettssaker.

Marianne er spesialisert innenfor eiendomstransaksjoner og kjenner godt gjeldende regelverk på området herunder kontrollrutiner for hvitvasking og GDPR. Hun har vært fagansvarlig herunder GDPR og hvitvaskingsansvarlig for eiendomsmeglerforetak i flere år, og hun har også holdt flere foredrag om fremtidsfullmakt.

Les mer om Marianne →

Baard har skrevet masteroppgave innen skatterett om hvorvidt realisasjon har funnet sted, og oppgaven tok utgangspunkt i realisasjonsbegrepet i skatteloven § 9-2. Som valgemner tok han selskapsrett og skatterett.

Baard har jobbet med tingsrettslige problemstillinger, blant annet spørsmål knyttet til veirettigheter og eiendommer i sameie. Han har også jobbet med kontraktsrettslige spørsmål.

Utover å være jurist har Baard utdannelse innen musikk, og har tidligere jobbet som kantor i Den norske Kirke.

Les mer om Baard →

Tora har bred erfaring fra Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Forsvaret og industrien. Hun kjenner statsforvaltningen godt, herunder forvaltningsloven og offentlighetsloven. Hun har jobbet på ambassaden i Jakarta og Washington, og har erfaring med internasjonale forhandlinger. 

I Forsvaret har hun tjenestegjort som major og juridisk rådgiver i operative spørsmål og personalsaker, både i Bardufoss og i Afghanistan. I tillegg har hun omfattende erfaring med undervisning i Forsvaret. Tora har også jobbet i forsvarsindustrien med kontrakter. 

Tora har ledet arbeidet i FD med å oppdatere Anskaffelsesregelverket for forsvarsanskaffelser, og har jobbet med etiske spørsmål og dilemmatrening.

Tora har jobbet mye med vanskelige arbeidsrettssaker, utarbeidet retningslinjer for håndtering av slike saker og ledet granskning ifm varsling.  Hun har videreutdanning i ledelse, og har jobbet med ledelse og personalhåndtering. Innsikt i godt lederskap og arbeidsrett er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø, mener hun.

Tora arbeider også med familierett og skifterett. Hun har bred erfaring i å jobbe med mennesker fra ulike miljøer. Tora jobber for å finne balanserte løsninger der klientens interesser ivaretas på best mulig måte.

Les mer om Tora →

Kristin har skrevet masteroppgave innen arbeidsrett. Oppgaven omhandlet hvordan ytre hendelser utenfor bedriftens kontroll påvirker reglene ved en nedbemanning. Kristin har flere valgemner innen arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål.

Under studietiden har hun vært praktikant i Gjøvik tingrett.

Les mer om Kristin→

Karriere

Østby Aarskog advokatfirma AS kan være interessert i å knytte til seg personer som har faglige kvaliteter,
personlige egenskaper og engasjement som er egnet til å bidra i vårt miljø.
Vi tar i mot åpne søknader. Søknadene blir behandlet konfidensielt.

Meld interesse