Priser og vilkår

Våre priser er konkurransedyktige. Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men vil også kunne variere etter oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Vår virksomhet er underlagt Advokatforeningens regler for god advokatskikk og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysning for tjenester. Dette innebærer at nye kunder ved oppdragets begynnelse som hovedregel, og alltid etter anmodning, mottar en oppdragsbekreftelse, som blant annet inneholder opplysning om våre timepriser, faktureringsrutiner og vilkår for øvrig.

Advokatbistand vil i mange tilfeller kunne dekkes av kundens rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelp.


 

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder for ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS («advokatfirmaet»). Advokatfirmaet er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner advokatfirmaets kontaktinformasjon nederst i denne erklæringen. 

1. Hvem advokatfirmaet behandler personopplysninger om

Advokatfirmaet behandler personopplysninger om følgende personer: 

• Privatkunder

• Klienter i straffesaker

• Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter

• Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere

• Personer som er involvert i saker hos advokatfirmaet

• Andre personer som er omtalt i saksdokumenter advokatfirmaet får tilgang til

• Besøkende på advokatfirmaets nettside

2. Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag

Nedenfor er det gitt en oversikt over hvilke formål advokatfirmaet behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger advokatfirmaet behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Etablering av klientforhold: Når advokatfirmaet kontaktes av en klient med forespørsel om advokatfirmaet kan ta et oppdrag, foretas en uavhengighetssjekk internt (konfliktavklaring) før advokatfirmaet eventuelt sier ja til oppdraget. Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Konfliktsjekk av privatkunder omfatter som regel fullt navn, hva saken gjelder og, hvis relevant, kredittverdighet. Generelt sett vil ikke konfliktsjekk på vegne av virksomhetskunder innebære behandling av personopplysninger.

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil advokatfirmaet foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Dersom advokatfirmaet kan ta oppdraget, registreres kontaktinformasjon. Registreringen av kontaktopplysninger er for privatkunder nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. For virksomhetskunder bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Sakshåndtering: Enkelte advokatoppdrag innebærer at advokatfirmaet får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter klienten oversender eller annen korrespondanse i saken. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med oppdrag for virksomhetskunder er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

Kunnskapsforvaltning: Behandlingsgrunnlaget er advokatfirmaets interesse i å nyttiggjøre utarbeidet kunnskap i videre rådgivning, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). 

Klientadministrasjon: Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i advokatfirmaets regnskapssystem. For virksomhetskunder er det advokatfirmaet gjør i forbindelse med klientadministrasjon hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Lagring og oppbevaring av saksdokumenter: Advokatfirmaet oppbevarer saksdokumenter etter at oppdraget er avsluttet. Lagring er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for advokatfirmaets egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11. 

Fakturering: Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom klienten ber om dette. For privatkunder, benyttes personens private postadresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

IT-drift og sikkerhet: Personopplysninger som er lagret i advokatfirmaets IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 f (interesseavveining) og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

Markedsføring: Advokatfirmaet sender ut nyhetsbrev til e-postadresser som er registrert på klienter som advokatfirmaet yter advokattjenester til og andre som har bedt om å få advokatfirmaets nyhetsbrev. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der advokatfirmaet har mottatt e-postadressen i forbindelse med et advokatoppdrag. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15(3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf. markedsføringsloven § 15(1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

3. Hvem advokatfirmaet deler personopplysninger med

Advokatfirmaets leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Advokater er underlagt taushetsplikt som følger av straffeloven § 111. Alle opplysninger som blir betrodd advokatfirmaet i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt.

Advokatfirmaet utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt.

4. Lagring av personopplysninger

Regnskapslovgivning pålegger advokatfirmaet ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger advokatfirmaet for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

5. Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du mottar nyhetsbrev fra advokatfirmaet, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Advokatfirmaet har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til advokatfirmaet om dette.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger advokatfirmaet har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan advokatfirmaet stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be advokatfirmaet om å rette feilaktige opplysninger om deg eller be om sletting av personopplysninger. Advokatfirmaet vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men advokatfirmaet kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at lagring av opplysningene er nødvendig av dokumentasjonshensyn. 

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til advokatfirmaet for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten advokatfirmaet behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. 

6. Sikkerhet

Vi håndtere personopplysninger på en sikker måte.

Tilgang til personopplysninger (og klient-/saksinformasjon) er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. 

7. Endringer i personvernerklæringen

Advokatfirmaet vil kunne gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.

8. Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til advokatfirmaets personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss:

ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS, postboks 1 2301 Hamar, post@ostbyaarskog.no, 62 55 62 00.