Bruk av ulovlig ervervede bevis frambrakt av aktivister som ønsker å nedlegge tradisjonell husdyrproduksjon reiser grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål.

Visste du at fra 1. januar 2024 gjelder det nye regler for verneombud? Dersom virksomheten din har flere enn fem arbeidstakere, gjelder det fra nyttår en lovbestemt plikt til å ha verneombud.

Det finnes hjemmel for innkreving av bomavgift på private veier i veglova § 56 første ledd. Bestemmelsen åpner for at man kan sette opp bom og kreve inn bompenger, forutsatt at dette omsøkes til kommunen. I tillegg er det kommunen som avgjør hvilken størrelse det kan være på bomavgiften og om det skal settes vilkår for hvordan bompengene skal benyttes.

Før arbeidsgiver går til nedbemanningsoppsigelser må det vurderes om det er tilstrekkelig grunnlag for nedbemanning. Det bør gjøres en helhetsvurdering som belyser alle konsekvenser av nedbemanning. Dersom alternative tiltak kunne vært benyttet for å bøte på situasjonen skal det mye til for at nedbemanningsoppsigelser regnes som «saklige».

Å diskriminere betyr i utgangspunktet at man skiller eller gjør forskjell. Diskriminering i arbeidsrettslig sammenheng innebærer forskjellsbehandling som stiller noen mennesker dårligere enn andre på grunn av bestemte kjennetegn ved et individ, og som ikke tilfredsstiller nærmere krav til saklighet, nødvendighet og forholdsmessighet.

Kort om arbeidsgivers styringsrett.

Finansavisen trekker fram ØSTBY AARSKOG advokatfirma AS som «up and coming».

I fjor økte inntektene med 40 % og de skal videre opp i år. Vi har latt oss inspirere og tilpasset oss lokale forhold. Har man ambisjoner og er villig til å jobbe, kan man lykkes godt også om man driver fra kontor i distriktet, sier partner Mauritz Aarskog.

Sak om en kåravtale fra 1994 mellom mor og sønn ankes til Høyesterett. Sentralt for sønnen er at kåravtalen har fått urimelig utslag med kostnader langt utover det man mener kunne påregnes ved etablering av kårforholdet på gården.

Eidsivating lagmannsrett behandler jordskiftesak om jaktorganisering og åpner opp for avgrenset beiteområde først i jakta.

Omfattende jordskiftesak anket til lagmannsretten.

Tynsetingen:

Advokat Mauritz Aarskog har sendt ny begjæring om opphevelse av konsesjonsvilkår til Landbruks- og matdepartementet.

Generasjonsskifte på gårdsbruk kan reise mange spørsmål som det kan være nyttig å ha tenkt gjennom og tatt stilling til før generasjonsskiftet gjennomføres. Her omtales enkelte slike aktuelle spørsmål og problemstillinger.

Ny lov om arv.

Det legges opp til at gjeldende lover om arv og skifte oppheves og det gis en ny arvelov med regler om både arv og skifte av dødsbo. Den mest betydelige og mest omtalte endringen av regelverket er de nye pliktdelsreglene.

Forbrukeren som var advokat Aarskogs klient vant fram og håndtverkeren måtte betale nesten NOK 250.000,- i erstatning og over NOK 160.000,- i sakskostnader.

Kort om eiendom eid i sameie: Personlig sameie eller realsameie?

Advokat Aarskog bistår konsesjonssøker i Tynset med å søke lemping av konsesjonsvilkår.

Offentlig rettergang er et grunnleggende prinsipp i vår rettspleie. Derfor må det legges til grunn at domstolene i størst mulig grad legger til rette for publikum i saker med stor interesse, sier advokat Mauritz Aarskog.

I løpet av få dager for statsråd Dale nok en konsesjonssak fra Tynset på sitt bord.

Festerens rett til å disponere over festetomten er sjelden omtalt i festeavtalen. Spørsmålet om festerens disposisjonsrett kan imidlertid føre til uenigheter mellom fester og grunneier.

Enkelte kårytelser fremstår som omfattende, mens andre er begrenset til livsvarig vederlagsfri borett. Det er ikke gitt at avtalepartenes gode forhold varer for evig. Det kan derfor være fordeler knyttet til i en viss grad å være detaljert i beskrivelsen av de kårytelsene som skal gjelde etter generasjonsskiftet.

Eiendomsskatt: Feil ved Ringsaker kommunes skattetakster for gårdsbruk.

Jeg vil anmode alle gårdbrukere i Ringsaker om grundig å vurdere om de mottatte eiendomsskattetakstene skal påklages.

Omsetning av fast eiendom foregår stadig oftere fra selgere som er såkalt single purpose-selskap. Dvs. selskap som er opprettet kun for utvikling og salg av den aktuelle eiendommen. Selgerens (boligutviklerens) formål med å opprette slikt selskap er å begrense sitt eget ansvar. Dette bør kjøpere av fast eiendom være særlig oppmerksomme på.

En beboer i Mørkvedvegen har hyret advokat Mauritz Aarskog etter å ha kommet i tvist med kommunen. Advokat Aarskog anfører at kommunen må ta ansvar for den oppståtte masseutglidningen.

Når kan festers krav om innløsning av festetomt bli avskåret ved at grunneier påberoper seg landbruksunntaket?

Konsesjonssaken for Steen-eiendommen i Tynset har pågått i snart 7 år. Advokat Mauritz Aarskog løfter nå saken opp på statsråd Dales bord.

I 1899 fikk vi jaktloven som fastslo at retten til jakt lå til grunneieren. Dette grunneierprinsippet ble videreført i jaktloven av 1951 og enn videre til viltloven av 1981 som er den loven som gjelder i dag.

Det er grunneieren som har jaktretten, og slik har det vært siden 1899. Jaktretten er nå nedfelt i viltloven fra 1981.

Barneloven ble endret fra 1. januar 2018. Hovedformålet med lovendringen er å fremme likestilt foreldreskap: Dvs. at foreldrene skal være likestilte omsorgspersoner både under samlivet, ved samlivsbrudd og når foreldrene aldri har bodd sammen.

Overlagt drap

– Gjeldende straffelov bruker ikke begrepet overlagt drap: Det er enten drap med forsett som reguleres av straffeloven § 275 eller uaktsom forvoldelse av død som reguleres av straffeloven § 281. Overlegg betyr grovt sett at det er planlagt. Dette omfattes av begrepet forsett: Det vil si forsettlig drap med strafferamme inntil 21 år. At drapet er planlagt kan være et argument for å ilegge en straff tett opp mot høyeste ramme på 21 år, sier Aarskog.

Ankemotpartens advokat Mauritz Aarskog registrerer at motparten valgte å trekke anken en uke før ankeforhandlingen for Eidsivating lagmannsrett skulle ta til. Han ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Fylkesmannen i Østfold har ilagt to svineprodusenter et erstatningskrav på 2,7 millioner kroner for brudd på husdyrkonsesjonsloven. Advokat Mauritz Aarskog bistår svineprodusentene. Han opplyser at vedtaket vil bli påklaget til Landbruksdirektoratet og at det etter hans oppfatning foreligger uriktige vurderinger av både faktum og juss i vedtaket fra Fylkesmannen i Østfold. Dessuten er det helt feil at svineprodusentene har hatt en fortjeneste på den angivelige ulovlige produksjonen på MNOK 2,7 kommenterer Aarskog.

Omsetning av fast eiendom er som utgangspunkt betinget av at erververen får innvilget konsesjon. Er det juss, politikk eller ren tilfeldighet som i størst grad påvirker utfallet av den enkelte konsesjonsbehandling?

Kårytelser er normalt beskrevet i kjøpekontrakt som inngås i forbindelse med generasjonsskifte. Det kan også inntas i skjøte. Det er ikke gitt at avtalepartenes gode forhold varer evig. Derfor kan det være klokt å legge noe arbeid i utformingen av de kårytelser som er ønskelig i forbindelse med generasjonsskiftet.

To hytteeiere har satt advokat på saken og påpeker at almenningen ikke kan flytte skitrasèen uten samtykke fra hytteeierne. Flytting av skitrasèen medfører store negative konsekvenser for mine klienter og er for øvrig en lite heldig løsning for andre hytteeiere og øvrige brukere av skiløypene, anfører advokat Mauritz Aarskog på vegne av to hytteeiere.

Retten til jakt har som siden 1899 som utgangspunkt ligget til grunneieren. Dette grunneierprinsippet framgår av viltloven fra 1981 som er den loven som gjelder i dag. Spørsmål om rett til jakt reiser likevel mange spørsmål og har en rekke ganger blitt prøvd for Høyesterett.

Odelsretten har lange tradisjoner i Norge og gir slekten rett til å innløse eiendom som overdras til fremmede eller til fjernere slektninger. Fortsatt gjelder odelslova fra 1974, men rettspraksis reiser mange spørsmål.

Arveavgiften er fjernet, men generasjonsskifter reiser fortsatt både familierettslige og skatterettslige problemstillinger. Det gjelder å søke gode råd for å finne løsninger som bevarer familiefreden og som er optimal hva gjelder skatt og ønsket innflytelse for både senior- og juniorgenerasjonen.

Når det gjelder habilitetsspørsmålet sier advokat Mauritz Aarskog at det ikke er åpenbart at Nord-Østerdal jordskifterett er inhabil, men det er grunnlag for inhabilitetsinnsigelse fordi forholdet er egnet til å svekke tilliten til retten.

Ikke glem styreansvaret.

Husk å kreve ny festeavgift nå i 2017.

Advokat Mauritz Aarskog mener at det i Fylkesmannens vedtak er gjort uriktig bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Videre er det også gjort feil i saksbehandlinga. Feilene kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket er derfor ugyldig, mener Aarskog.

Advokat Mauritz Aarskog uttaler seg i Samvirke: Huske å regulere festeavgiften før årsskiftet og kort om ny dom om arv, odel og åsetesrett.

Endelig nei til Hobdseter-klage:

Det er feil sier advokat Mauritz Aarskog. Saken er ikke endelig avgjort. Både Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet v/statsråden er som organer i forvaltningen overordnet Fylkesmannen i Hedmark. Det er også slik at vedtak kan settes til side av domstolene.

Advokat Mauritz Aarskog mener at jordskifteretten kan være løsningen dersom det er uenighet om jakt.

Ulv er stadig et hett tema, og her gis en kort oversikt over status og de juridiske problemstillingene.

Mange familier eier en hytte som både barn og foreldre har nært forhold til. Det vil da oppstå flere spørsmål når tiden nærmer seg for å overdra dette familiestedet. Hvordan tar dere opp arveplanlegging som et tema i familien uten å såre eller tråkke andre i familien på tærne?

Advokat Mauritz Aarskog gir råd i Ringsakern:

Mitt klare råd til alle konsesjonssøkende erververe av fast eiendom er å forsøke å få inntatt et eget punkt i kjøpsavtalen som overfører konsesjonsrisikoen til selgeren. I så fall kan kjøperen gå fra avtalen dersom konsesjon ikke blir innvilget. Videre vil det kunne gi grunnlag for nye prisforhandlinger med selgeren dersom konsesjon ikke blir innvilget av den årsak at den avtalte prisen blir funnet å være for høy. Dersom kjøperen ikke har sørget for å innta et slikt punkt i kjøpsavtalen så kan ikke kjøperen gjøre annet enn å appellere til selgerens gode vilje om å gjøre om handelen. Alternativt må kjøperen overdra eiendommen til noen andre som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. I verste fall må kjøperen da akseptere å ta et betydelig økonomisk tap ved resalget.

Advokat Mauritz Aarskog reiser en rekke spørsmål om mulig inhabilitet til landbrukskontorets ansatte på vegne av konsesjonssøkere i Tynset kommune. Assisterende landbruksdirektør Joar Brukvangen sier at han ikke tidligere har vært borti problemstillingen med facebook-vennskap og likes på facebook som mulig grunnlag for inhabilitet.

Advokat Mauritz Aarskog har arbeidet mye med konsesjonssaker i Tynset. Her deler han sine synspunkter omkring konsesjonsbehandling etter erverv av fast eiendom.

Ved kjøp av hytte skjer det som utgangspunkt en risikooverføring fra selger til kjøper ved overtakelse. Selger kan likevel være ansvarlig for feil eller mangler som oppdages etter overtakelsen. Advokat Mauritz Aarskog gjør rede for typiske slike feil og mangler.