Advokat Mauritz Aarskog skulle den 28.02.2023 prosedert en sak for Høyesterett om Norges forpliktelser etter grenseforordningen som er en del av Schengen-regelverket. Hovedspørsmålet i saken var om Norge under Covid-pandemien avholdt uhjemlet grensekontroll på intern Schengen-grense mot Sverige og dermed urettmessig ilagt en person straffesanksjon for manglende etterlevelse av slik grensekontroll. Under saksforberedelsen trakk imidlertid påtalemyndigheten anken. Dermed ble Eidsivating lagmannsretts dom av 14.09.2022 rettskraftig. Dommen ga uttrykk for at grensekontrollen mellom Norge og Sverige i sommerhalvåret 2021 var ulovlig. Påtalemyndigheten begrunnet anken til Høyesterett med at Eidsivating lagmannsretts dom trakk i tvil gyldigheten av grensekontroll også for andre tidsperioder, at dommen kunne få konsekvenser for i overkant av 300 ilagte straffereaksjoner for sammenliknbare grensepasseringer og det ble reist spørsmål om dommen også kunne få konsekvenser for straffereaksjoner ilagt for brudd på plikter tett forbundet med grensepassering som blant annet registrering og testing for covid-19. Basert på resonnementene i Eidsivating lagmannsretts dom av 14.09.2022 kan man mene at det her foreligger en ny «NAV-skandale». I og med at påtalemyndigheten nå har trukket anken vil dette spørsmålet, i hvert fall i denne omgang, ikke bli avklart av Høyesterett. Det er gledelig for min klient at anken er trukket og at han dermed er frifunnet, men synd for den generelle rettstilstanden.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: