Østby Aarskog Advokatfirma har høyt kvalifiserte advokater. Vi har solide juridiske kunnskaper, bred erfaring fra retts- og samfunnsliv og variert livserfaring. Vår rådgivning er forankret i juridisk innsikt, bransjekunnskap, strategisk tenkning og kommersiell og menneskelig forståelse. Den samlede ekspertisen formidles ved tydelige råd og praktiske løsninger. Hos oss tilbys kundene et personlig og stabilt samarbeid….

Dyre Østby og Mauritz Aarskog har dommererfaring i bunn. Videre har de som advokater variert og bred erfaring fra tvisteløsnings- og prosedyreoppdrag.

Østby Aarskog Advokatfirma påtar seg transaksjonsoppdrag. Transaksjoner omfatter blant annet etablering, salg, oppkjøp, omdanning og omorganisering av virksomheter. Vi opptrer på vegne av kjøpere, selgere, fusjonerende parter og investorer. Våre advokater bistår gjennom hele transaksjonsprosessen, blant annet med forhandlinger, due diligence og utarbeidelse av avtaler og protokoller. Vi bistår også i forbindelse med generalforsamlinger og aksjonærkonflikter….

Østby Aarskog Advokatfirma bistår med krisehåndtering. Bedrifter, organisasjoner og privatpersoner opplever kriser. Årsak til krise kan ofte være at en risiko materialiserer seg med rettslige, omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. For eksempel kan man miste en konsesjon eller betydelige kontrakter, det kan begjæres granskning, avdekkes økonomiske misligheter, konkursfare eller andre trusler mot ens virksomhet. I slike…

Østby Aarskog Advokatfirma påtar seg oppdrag i spenningsfeltet mellom juss, politikk og myndighetsutøvelse. I møte med offentlig sektor er det ofte slik at saker inneholder elementer av rettsregler og mer politisk pregede eller skjønnsmessige overveielser. Vi gir råd for tilrettelegging av informasjon og kontakt med myndighetsorganer på ulike nivåer i forvaltningshierarkiet. Det kan være overfor…

Østby Aarskog Advokatfirma har advokater som påtar seg oppdrag som styremedlemmer eller som rådgivere for styrer. Styrearbeid handler om å skape verdier for virksomheten og dens eiere. Styrer bør besitte relevant og bred kompetanse og skal gjennom sitt arbeid tegne opp et overordnet veikart for virksomheten. Kravene til både styret og den øverste administrative ledelse…

Østby Aarskog Advokatfirma har advokater som påtar seg å holde kurs og foredrag innen våre virksomhetsområder. Dels kan vi holde standardkurs om styreansvar og styrearbeid eller i forbindelse med ny lovgivning. Dels kan vi også skreddersy foredrag og kurs til den enkelte kundes behov.

Østby Aarskog Advokatfirma bistår gründere. Som rådgivere for små- og mellomstore bedrifter, herunder oppstartsbedrifter, har vi erfart at gründere kan ha behov for bistand utover generell juridisk rådgivning. Vi bistår gründere med juridisk rådgivning, men også med blant annet å skaffe finansiell støtte, herunder hos investorer, opprettelse av selskap og valg av selskapsform, innføring i…

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: