Viljar Nordengen

Den 27. september 2019 satte Høyesterett punktum i den såkalte Fosen-Linjen saken, som har pågått over flere år.

Salen gjaldt et erstatningskrav fra Fosen-Linjen mot AtB, som er en offentlig oppdragsgiver, i kjølvannet av en anskaffelsesprosess som Fosen-Linjen mente var urettmessig avlyst.

Prinsipalt krevde Fosen-Linjen erstatning for positiv kontraktsinteresse, som vil si den det fortjenestetap de led ved å ikke bli tildelt kontrakten. Subsidiært krevde de erstatning for den negative kontraktsinteressen, som vil si de kostnader de har hatt forbundet med å inngi tilbudet.

Saken har vært gjenstand for mye diskusjon blant de som arbeider med offentlige anskaffelser de siste årene. Grunnen er at EFTA-domstolen i en rådgivende uttalelse tidligere i saken uttalte at offentlige oppdragsgivere må erstatte tilbyderes positive kontraktsinteresse dersom oppdragsgiver har gjort feil, uavhengig av feilens karakter, altså et objektivt ansvarsgrunnlag. Uttalelsen fra EFTA-domstolen vakte oppsikt fordi et slikt objektivt ansvar for feil i anskaffelsesprosessen ville medført en kraftig økning av erstatningssaker mot offentlige oppdragsgivere. Høyesterett ba EFTA-domstolen om å presisere sin uttalelse, og EFTA-domstolen gikk deretter i en ny uttalelse tilsynelatende tilbake på sine tidligere uttalelser om objektivt ansvar.

Før Fosen-Linje saken har vi i Norge fulgt Høyesteretts avgjørelse i Nucleus-saken (Rt. 2001 side 1062), der Høyesterett slo fast at det måtte foreligge en vesentlig feil før oppdragsgiver ble ansvarlig for å erstatte en tilbyders positive kontraktsinteresse.

For den negative kontraktsinteressen var normen den alminnelige culpa-aktsomhetsnormen.

I den nylig avsagte dommen slår Høyesterett fast at det ikke foreligger et objektivt ansvar for positiv kontraktsinteresse. Høyesterett slår videre fast at AtB hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen i den aktuelle saken, og Høyesterett klargjør derfor ikke videre hva som skal til for å tilkjennes positiv kontraktsinteresse i dag. Etter uttalelsene i EFTA-domstolen er det imidlertid grunn til å anta at ansvarsnormen har blitt strengere for oppdragsgiver enn det som fulgte av Nucleus-dommen.

Høyesterett tilkjenner derimot Fosen-Linjen erstatning for den negative kontraktsinteressen, og modererer aktsomhetsnormen for negativ kontraktsinteresse. Høyesterett setter opp en ny norm om at det må foreligge et tilstrekkelig kvalifisert brudd på anskaffelsesregelverket for å utløse ansvar for negativ kontraktsinteresse. Den nye normen er strengere enn den tidligere aktsomhetsnormen. Det nærmere innholdet er ikke videre avklart, og spørsmålet vil trolig være gjenstand for både diskusjoner og rettsprosesser i månedene fremover. Vårt kontor følger rettsutviklingen tett.

Vi har bred erfaring med offentlige anskaffelser, både fra advokatpraksis og oppdragsgiversiden. Vi kan bistå tilbydere i alle faser av anskaffelsesprosessen, fra utforming av tilbud og helt til gjennomføringen av kontrakter med det offentlige. Vi kan også bistå med å vurdere om regelverket har blitt fulgt i en anskaffelsesprosess. Dersom regelverket har blitt brutt og du mener du kan ha krav på erstatning, kan vi bistå med å følge opp dette overfor oppdragsgiver og rettslig om nødvendig.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: