Reglene i arvelova av 1972

Tidligere kunne arvelater ensidig bestemme at «ei monaleg gåve» gitt til en livsarving, skulle avkortes i mottakeren sin arv, jf. § 38 i den opphevede arvelova av 1972. Det skulle også foretas avkorting, dersom det ble «godtgjort at avkorting vil vere i samsvar med føresetnadene til arvelataren».

Avkortning kunne etter den opphevede arveloven bestemmes (lenge) etter at gaven var gitt, og uten at gavemottakeren var klar over dette. At en gave man mottok for mange år siden, skulle bety mindre arv, kan derfor komme som en overraskelse på gavemottakeren.

Viktig endring i reglene 1. januar 2021

Den 1. januar 2021 trådte den nye arveloven av 2019 i kraft. Dette innebar en endring i reglene om avkortning. Ifølge arveloven § 180 (6) gjelder de nye reglene om avkortning når avtalen inngås eller disposisjonen foretas etter lovens ikrafttredelse. Beslutninger om avkortning fra tiden før ikrafttredelsestidspunktet, følger dermed de gamle reglene.

Arveloven av 2019: Avkortning må ha vært en betingelse for ytelsen

Den nye arveloven av 2019 § 75 sier at:

«Har en livsarving mottatt en ytelse av økonomisk verdi fra arvelateren, skal ytelsen avkortes i livsarvingens arv hvis dette var satt som en betingelse for ytelsen».

Betingelsen om avkortning må være gjort kjent for arvingen i forbindelse med at arvingen mottar ytelsen, slik at han kan velge mellom å motta ytelsen på den betingelsen arvelateren setter, eller avslå den. Arvingen kan altså takke nei, og ha sin arverett i behold fullt ut. Betingelsen kan ikke lengre settes ensidig av arvelater i ettertid. Den som måtte ønske å bestemme avkortning ensidig, måtte ha gjort dette før 1. januar 2021. Nå er det for sent.

Nærmere om uttrykket «ytelse av økonomisk verdi»

Begrepet «ytelse av økonomisk verdi» skal tolkes vidt. Ytelser i form av gratis eller redusert leie av bolig omfattes for eksempel. Det må ha funnet sted en overføring av verdier fra arvelater til mottaker.

Det er ikke behov for å sannsynliggjøre arvelaterens gavehensikt, ifølge forarbeidene.

Hva så om ytelsen har større verdi, enn det mottakeren senere arver? Hvis avkortingsbeløpet er større enn livsarvingens rett til arv, plikter ikke arvingen å tilbakeføre noe til dødsboet.

Skriftlighet og informasjon til medarvinger anbefales

Arveloven av 2019 § 75 krever ikke at betingelse om avkortning gjøres skriftlig. Loven krever heller ikke at en slik betingelse meddeles de andre arvingene. Begge deler er imidlertid sterkt å anbefale, for å unngå tvil og tvister rundt spørsmålet.

Skal verdien av gaven på mottakelses-tidspunktet legges til grunn?

Hvilke verdsettelsesprinsipper gjelder ved fastsettingen av avkortningsbeløpet? Lovens utgangspunkt er at avkortningsbeløpet settes til verdien av ytelsen da den ble mottatt. Det er likevel anledning til å avtale avvikende ordninger, dersom det er ønske om dette.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: