visjon

Endringer i arbeidsmiljøloven – nye regler for varsling og arbeidstid.

De viktigste endringene i varslingsreglene er:

 • Varslingsreglene er blitt samlet i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven, kapittel 2A.
 • Varslingsreglenes virkeområde er utvidet, slik at også innleide arbeidstakere blir vernet.
 • Skjerpede krav til varslingsrutiner.
 • Beskyttelse av varslers identitet ved varsling til offentlige myndigheter.

Den viktigste endringen i reglene om arbeidstid er:

 • Adgangen til nattarbeid utvides.

De ny reglene for varling og arbeidstid trådte i kraft 1.7.2017.

Endringer i aksjelovgivningen.

De viktigste endringene i aksjelovgivningen er:

 • Aksjeselskaper kan som utgangspunkt oppbevare selskapsdokumenter elektronisk.
 • Elektronisk signering av selskapsdokumenter er som utgangspunkt tillatt.
 • Aksjeeiere har som utgangspunkt rett til å delta på GF via med elektroniske hjelpemidler.
 • Adgangen til å avholde forenklet GF er utvidet.

De fleste endringene trådte i kraft 1.7.2017, mens noen av endringene først trer i kraft i 2018.

Endringer i tekniske krav til byggverk.

Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17, er vedtatt. Følgende endringer anses som aktuelle for utbyggere og eiendomsutviklere:

 • Kravet til parkering er kun delvis videreført.
 • Kravet om innvendig bod fjernes.
 • Det blir større fleksibilitet i utforming av snuareal for rullestol.
 • Krav til stigningsforhold og hvileplan for ramper lempes.
 • Radonkravet gjelder ikke lenger for bygninger som ikke inneholder rom for varig opphold.
 • Krav om at rom for varig opphold skal ha vindu fjernes.
Reglene trådte i kraft 1.7.2017. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK17.

Meld deg på nyhetsbrevet

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: