visjon

Endringer i arbeidsmiljøloven – nye regler for varsling og arbeidstid.

De viktigste endringene i varslingsreglene er:

 • Varslingsreglene er blitt samlet i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven, kapittel 2A.
 • Varslingsreglenes virkeområde er utvidet, slik at også innleide arbeidstakere blir vernet.
 • Skjerpede krav til varslingsrutiner.
 • Beskyttelse av varslers identitet ved varsling til offentlige myndigheter.

Den viktigste endringen i reglene om arbeidstid er:

 • Adgangen til nattarbeid utvides.

De ny reglene for varling og arbeidstid trådte i kraft 1.7.2017.

Endringer i aksjelovgivningen.

De viktigste endringene i aksjelovgivningen er:

 • Aksjeselskaper kan som utgangspunkt oppbevare selskapsdokumenter elektronisk.
 • Elektronisk signering av selskapsdokumenter er som utgangspunkt tillatt.
 • Aksjeeiere har som utgangspunkt rett til å delta på GF via med elektroniske hjelpemidler.
 • Adgangen til å avholde forenklet GF er utvidet.

De fleste endringene trådte i kraft 1.7.2017, mens noen av endringene først trer i kraft i 2018.

Endringer i tekniske krav til byggverk.

Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17, er vedtatt. Følgende endringer anses som aktuelle for utbyggere og eiendomsutviklere:

 • Kravet til parkering er kun delvis videreført.
 • Kravet om innvendig bod fjernes.
 • Det blir større fleksibilitet i utforming av snuareal for rullestol.
 • Krav til stigningsforhold og hvileplan for ramper lempes.
 • Radonkravet gjelder ikke lenger for bygninger som ikke inneholder rom for varig opphold.
 • Krav om at rom for varig opphold skal ha vindu fjernes.
Reglene trådte i kraft 1.7.2017. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK17.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: