Viljar Nordengen

Tomtefeste til EMD igjen.

Etter at den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) felte Norge for brudd på eiendomsretten til grunneiere måtte Stortinget endre tomtefesteloven.

Nå skal en ny tomtefestesak skal opp til behandling i EMD. Dette skriver EMD på sine nettsider.

Spørsmålet i saken er om bestemmelsen i tomtefesteloven § 15 (4) strider mot eiendomsretten i den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Bestemmelsen er en begrensning i det såkalte «engangsløftet» for festeavgift, som grunneiere kan gjennomføre én gang der tomtefester forlenger festekontrakten. Formålet med engangsløftet er å hindre et for stort sprik mellom tomteverdien og festeavgiften. Bestemmelsen har en sentral maksimumsgrense, som sier at ved regulering med utgangspunkt i tomteverdien, så skal ikke tomteverdien settes høyere enn 9000 kroner regulert etter indeks fra 1.1.2002 per dekar. Det betyr i praksis at svært lukrative festetomter fremdeles vil ha festeavgifter som ikke står i forhold til tomteverdien. EMD skal nå ta stilling til om denne begrensningen er et brudd på EMK og eiendomsretten.

Norske domstolers syn på dette spørsmålet ble endelig fastslått av Høyesterett ved dom av 24. juni 2019. Førstvoterende skriver i dommen (avsnitt 117) at:

Etter mitt syn viser lovforarbeidene at det ble foretatt en grundig vurdering og avveining av hensynene til både bortfesterne og festerne. At høyestebeløpet ville ramme eierne av dyre tomter var åpenbart, og konsekvensene av dette ble uttrykkelig vurdert – men med det utfall at hensynet til festerne ble funnet mer tungtveiende. At bortfesterne, og særlig de som eier dyre tomter, finner dette urimelig, kan ikke være til hinder for at lovgiver velger å legge større vekt på andre og mer sosiale hensyn. Dette gjør ikke at inngrepet, sett ut fra en samlet vurdering av mer allmenne hensyn, må betraktes som uforholdsmessig.

Dersom Norge på nytt felles i EMD, vil spørsmålet måtte behandles av Høyesterett på nytt.

Vårt kontor følger utviklingen i tomtefesteloven tett, og vi arbeider mye med spørsmål knyttet til tomtefeste. Dersom du har spørsmål rundt tomtefeste er vi tilgjengelige for å bistå deg.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: