visjon

IKKE GLEM STYREANSVARET

I perioden fra 2000 til og med 2014 har det blitt avsagt endelig dom i mer enn 150 saker for domstolene om styreansvar. Styremedlemmene ble idømt ansvar i omtrent halvparten av disse sakene.

Sakene har i hovedsak omhandlet styremedlemmer i mindre og mellomstore selskaper og det har blitt idømt ansvar for styremedlemmene i mange retninger: Overfor selskapet, aksjonærer, långivere, ansatte, kontraktsparter og myndighetene mm. De fleste sakene har omhandlet ansvar overfor kontraktsparter: Typisk at styret holdes ansvarlig for at selskapet ikke har betalt leverandøren eller levert overfor kunden. Grunnlaget for styrets ansvar kan da være illojal opptreden ved kontraktsinngåelse eller oppfyllelse, herunder uriktige eller villedende opplysninger om selskapets stilling. Saker har også blitt anlagt av selskapets konkursbo. Konkursboet har da typisk bebreidet medlemmene i styret for disposisjoner kort tid før konkursåpningen, f.eks. tapping av selskapet eller unnlatelse av å begjære oppbud. Videre har saker også blitt anlagt av aksjonærer. Bebreidelsene mot styret har da gjerne bestått i opplysningssvikt i forbindelse med investeringer, konkrete brudd på lovverk og mislighold av styrets generelle plikter til å føre tilsyn og kontroll med selskapets virksomhet. Søksmål fra banker og långivere er gjerne også blitt begrunnet på liknende måte, mens saker anlagt av skattemyndighetene gjerne omhandler manglende forskuddstrekk og feil i forbindelse med rapportering av skatt og avgift.

Gjennomgang av sakene fra 2000 til og med 2014 viser en gradvis vekst i denne sakstypen. Denne veksten har fortsatt også etter 2014. I den forbindelse må tillegges at mange av tingrettssakene ikke blir registrert i lovdata på slik måte at det reelle antallet styreansvarssaker er høyere enn det som er angitt her. Enn videre må tillegges at mange slike saker forlikes på slik måte at de aldri kommer opp for domstolene. Det samlede antallet slike saker må derfor antas å være meget betydelig og i vekst. Styremedlemmer må derfor i enda større grad enn før være påpasselige med å oppfylle sine plikter på slik måte at man unngår i komme i ansvar.

Styremedlemmer har begrensete muligheter til å fraskrive seg ansvar. Styreansvarsforsikring er derfor som utgangspunkt den eneste reelle måte å beskytte styremedlemmer mot en betydelig eksponering for risiko. Økt utbredelse av styreansvarsforsikringer kan imidlertid medvirke til ytterligere vekst i denne typen saker, fordi det må anses mer attraktivt å saksøke et styremedlem med forsikring enn et styremedlem som på grunn av manglende forsikring vurderes ikke å være søkegod for det aktuelle kravet.

 

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: