advokatene-1024x521

I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet enkelte viktige forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet: 

Etappevis reduksjon av skatt på alminnelig inntekt kombinert med etappevis økning av utbytteskatt og skatt på personinntekt: 

 • For 2016 foreslås å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 27 % til 25 %. I perioden 2016-2018 anbefales videre å redusere skattesatsen ned til 22 %. 
 • Som følge av at selskapsskatten forslås redusert til 25 % foreslås økt beskatning av eierinntekter fra 27 % til i første omgang 28,75 %. 
 • For beskatning av personinntekt foreslås en ny progressiv bruttoskatt (trinnskatt) som foreslås å erstatte dagens toppskatt. Det foreslås innført nye innslagspunkter for lavere inntektsnivåer. 

Ytterligere om personbeskatning og formuesskatt: 

 • Trygdeavgiften foreslås redusert med 0,1 %. Videre foreslås skatteklasse 2 fjernet for ektefeller. I tillegg foreslås skjerpet beskatning for rimelige lån i arbeidsforhold, ved at påslaget i normrenten økes med 0,25 % 
 • Satsen for formuesskatt foreslås redusert og bunnfradraget foreslås økt.
 • Ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig (f.eks. utleiebolig) utover den først anskaffede foreslås økt til 80 % av anslått markedsverdi. 

Ytterligere om selskaps- og næringsbeskatning: 

Det innføres en ny betalingsordning for skatt på latente gevinster ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde

 • Uttaksskatt skal som utgangspunkt betales i rater over syv år  

Økt fradrag i Skattefunnordningen:  

 • Beløpsgrensen for egenutført FoU foreslås økt fra 8 til 15 MNOK 
 • Beløpsgrensen for innkjøpt FoU foreslås økt fra 22 til 33 MNOK 
 • Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan etter forslaget ikke overstige 33 MNOK 

Departementet forslår å fjerne retten stille deltagere i IS og kommandittist i KS har til å fradra underskudd i IS/KS mot annen alminnelig inntekt:

 • Underskuddsandelen vil fremføres mot fremtidig inntekt fra selskapet eller mot gevinst ved salg 

 Merverdiavgift: 

 • Beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret foreslås økt fra NOK 50 000 til NOK 150 000. Denne registreringsgrensen skal også gjelde for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, som per i dag har en registreringsgrense på NOK 140000
 • Grensen for avgiftsfrie kjøp fra utenlandske nettbutikker mv. foreslås økt fra NOK 200 til NOK 500, men frakt- og forsikringskostnader skal i motsetning til i dag medregnes i beløpsgrensen 
 • Det foreslås å innføre en ordning med nettoføring av merverdiavgiften i statlige forvaltningsorgan. Forslaget skal bidra til at det ikke skal være avgiftsmessig gunstigere å produsere tjenester med egne ansatte fremfor å kjøpe tjenestene fra private aktører   
 • Det foreslås at perioden for fullt fritak for merverdiavgift (avskrivningsperioden) for utleie- og leasingbiler økes fra 3 til 4 år for å oppnå fullt fritak for merverdiavgift. Samtidig foreslås det å gi høyere avskrivning det første året 
 • Unntaket for omsetning av forvaltningstjenester som leveres fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag foreslås opphevet slik at eksterne tilbydere av slike tjenester skal kunne konkurrere på like vilkår som boligbyggelagene 

Øvrige endringsforslag: 

 • Det foreslås å etablere en landsdekkende Skatteklagenemnd for skatt og merverdiavgift med eget sekretariat. Denne skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder, nemndene ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Klagenemnda for merverdiavgift
 • Bilavgiftene foreslås redusert med ca. 1,35 milliarder kroner, særlig ved reduksjoner i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy og omregistreringsavgiften
 • For personlige deltakere i deltakerlignede selskaper (ANS, KS, DA mv.) foreslås det å endre reglene om offentliggjøring av skattelister, slik at deltakeren ikke vil stå oppført i skattelistene med en høyere inntekt fra selskapsforholdet enn deltakerens faktiske overskuddsandel og eventuell gevinst ved realisasjon av selskapsandelen
 • Regelverket i skatte- og avgiftslovgivningen skal i størst mulig grad tilpasses hovedregelen om fem års oppbevaringstid for regnskapsbilag, likevel med en ti års oppbevaringstid for internprisingsdokumentasjon og der pålegg om lengre oppbevaring er gitt av skattekontoret i forbindelse med kontroll 

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: