advokatene-1024x521

Selskapsbeskatning

Redusert skatt på inntekt
Selskapsskattesatsen har blitt redusert fra 28 % i 2013 til 25 % i 2016. Regjeringen har foreslått videre reduksjon til 24 % i 2017, som gir selskapene en skattelettelse i 2017 på om lag 2,7 milliarder kroner. Regjeringen viser til at skattesatsen i henhold til skatteforliket skal settes ytterligere ned til 23 pst i 2018.

Samtidig økes oppjusteringsfaktoren for mottatt utbytte fra aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper fra 1,15 til 1,24. Samlet beskatning for selskap og aksjonær/deltaker holdes derved tilnærmet uendret på 46,7%.

Finansskatt
Regjeringen har foreslått å innføre en særskilt finansskatt. Dette foreslås som en ekstraskatt på lønnsgrunnlaget i finanssektoren på 5 %, og en videreføring av overskuddsbeskatningen i sektoren med 25 %.

Finansskatten skal betales av selskaper som driver aktivitet innenfor finansierings- og forsikringsområdet. Dette favner i stor grad de tjenester som er unntatt fra merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser.

Det er foreslått to viktige unntak. Det ene gjelder hvor lønnskostnadene knyttet til foretakets finansielle aktiviteter er mindre enn 30 % av virksomhetens totale lønnskostnader. Det andre unntaket er for selskaper hvor lønnskostnadene knyttet til finansiell, merverdiavgiftspliktig aktivitet overstiger 70 % av virksomhetens lønnskostnader.

Selskaper uten ansatte vil ikke omfattes av finansskatten.

Bortfall av startavskrivninger
Regjeringen foreslår å avvikle bestemmelsen om 10 % startavskrivning for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d. Avviklingen innebærer at eiendeler i saldogruppe d ikke kan avskrives skattemessig ut over ordinær sats på 20 % i anskaffelsesåret. Samtidig skal avskrivningssatsen i saldogruppe c (biler, lastebiler m.v.) økes til 24%.

Aksjonærbeskatning

Økt skatt på utbytte/overskuddsandel
Marginalskatten på utbytte fra selskap og aksjonær/deltaker sett under ett, har vært tilnærmet lik.  Når skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres, uten tilsvarende lettelser i bruttobeskatningen av arbeidsinntekt, gir dette incentiv til å ta ut en større andel av overskuddet som utbytte fremfor arbeidsinntekt.  For å opprettholde satsnøytralitet mellom arbeids- og kapitalinntekter foreslås det at skattepliktig utbytte/overskuddsandel for personlige eiere, etter fradrag for skjerming, oppjusteres med en faktor på 1.24.

Økt skjermingsfradrag
Når personlige aksjonærer eller deltakere mottar utbytte eller utdeling fra selskap, gis det fradrag for skjerming i fastsatt alminnelig inntekt. Denne skal tilsvare en risikofri avkastning. På grunn av fluktuasjoner i grunnlaget for fastsetting av denne renten, har Regjeringen besluttet å øke skjermingsrenten med 0,5 prosentenheter, som bedre skal gjenspeile en risikofri rente.

Aksjesparerkonto
Etter gjeldende rett skattlegges private aksjonærer for aksjeutbytte og gevinster som overstiger skjermingsrenten. Regjeringen har foreslått en ordning hvor personlige aksjonærer kan opprette en aksjesparerkonto for investeringer i aksjer og aksjefond, hvor salgsgevinster ikke skattlegges løpende ved realisasjon, men først ved uttak fra kontoen.

Økt skattefri fordel ved sparing i aksjer
For ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet til underkurs er det et skattefritak for fordel opp til 1 500 kroner per inntektsår. Denne skattefrie fordelen er foreslått øket til 3 000 kroner.

Redusert skatt på alminnelig inntekt
Skattesatsen for alminnelig inntekt foreslås redusert fra 25 pst til 24 %.  Begrepet alminnelig inntekt omfatter kapitalinntekter (utbytte, gevinster mv.), arbeidsinntekter og er også den eneste inntekten som selskaper skattlegges for.

Trinnskatt
Regjeringen foreslår oppjusteringer i trinnskatten for å motvirke effektene ved reduksjon av satsen for alminnelig inntektsskatt. Likevel slik at det samlet sett gis lettelser i marginalskatten med en reduksjon på 0,2 til 0,5 prosentenheter. Den marginale trinnskattesatsen på 14.52 % slår inn på inntekter som overstiger 934 050 kroner.

Lettelser i formueskatten
Regjeringen foretar en oppjustering av bunnfradraget fra 1 400 000 kroner til 1 480 000 kroner, men ingen endringer i satsen for beregning av formuesskatt.

Det innføres en verdsettingsrabatt på 10 % for aksjer og driftsmidler. Det er samtidig varslet at rabatten skal økes til 20 % i 2018 i samsvar med skatteforliket.

For å likebehandle eiendeler og gjeld, reduseres gjelden som tilordnes aksjer og driftsmidler med 10 %. Sekundærbolig og næringseiendom beholder gjeldende rabatt på 20 %. (80 % av markedsverdien (beregnet utleieverdi)).  Gjeld som tilordnes slik eiendom skal reduseres med 20 % i 2017. Dette kan for enkelte utgjøre en nokså betydelig skjerping av formuesskatten på slike investeringer.

Det er også foreslått å innføre en ordning med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Forslaget er midlertidig og forutsettes å gjelde for inntektsåret 2016 og 2017.

Skattefunn
Regjeringen fortsetter satsingen på Skattefunn og øker beløpsgrensene til henholdsvis 25 millioner for egenutført og 50 millioner for kjøpt FoU.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: