visjon

Selskapsbeskatning

Skattesatsen reduseres til 23 %

Skattesatsen på alminnelig inntekt blir som forventet redusert fra 24 % til 23 %.

Aksjonærbeskatning: Skjerpet utbytteskatt, men lettelse i formuesskatt

Skjerpet utbytteskatt

Lavere skatt på alminnelig inntekt vil gjøre det mer lønnsomt for eier som arbeider i eget selskap å ta ut inntekt i form av utbytte i stedet for lønn. For å motvirke dette økes den såkalte oppjusteringsfaktoren for utbytte fra 1,24 til 1,33. Ved beregning av skattepliktig beløp skal altså utdelt utbytte multipliseres med 1,33, noe som medfører at skattesatsen på utbytte økes fra 29,76 % til 30,59 %.

For utbytte som hentes fra inntekt opptjent i 2018, vil dette i prinsippet bety en samlet skattesats (for selskap og aksjonær) på 46,55 %. Dette er marginalt lavere enn dagens samlede skattesats på utbytte som hentes fra inntekt opptjent i 2017.

Lettelse i formuesskatt

Reglene om fastsettelse av formuesverdi på aksjer, andeler og grunnfondsbevis videreføres, men med en verdsettelsesrabatt på 20 %. Dette er en oppfølging av budsjettet fra 2017, der det ble innført en rabatt på 10 % med signaler om ytterligere økning i 2018. Rabatten gis kun på aksjer direkte eid av den formuesskattepliktige, slik at det ikke blir noen «kjederabatt» i konsernforhold. Lettelsen vil i noe utstrekning bli motvirket av at også verdien av gjeld som tilordnes aksjene, skal reduseres med 20 %.

Formuesskatt

Formuesskattesats og bunnfradrag

Formuesskattesatsen på 0,85 % og bunnfradraget i formuesskatten på kr 1,48 mill. videreføres uendret.

Reduksjon i skattleggingen av «arbeidende kapital»

Formue i «arbeidende kapital» – dvs. aksjer, selskapsandeler, grunnfondsbevis, aksjeandeler i verdipapirfond og driftsmidler i enkeltpersonforetak har i dag en verdsettelsesrabatt på 10 %. Denne verdsettelsesrabatten foreslås som nevnt økt til 20 %. Det samme gjelder for gjeld som kan tilordnes disse eiendelene.

Formuesskatten er kritisert for å hemme gründerbedrifter i en oppstartsfase, for å ramme norsk eierskap og dermed bidra til skattemotivert utflytting fra Norge. Rabattene bør dempe noen av de uheldige virkningene av formuesskatten.

Sekundærbolig

Verdsettelsesrabatten for sekundærbolig holdes uendret på 10 %.

Næringseiendom

Verdsettelsesrabatten for næringseiendom som eies av aksjeselskap (næringseiendom som eies av aksjeselskap verdsettes i dag til 89 % av full verdi) foreslås avviklet. Dette gjøres for å unngå dobbel rabatt for næringseiendom som eies via aksjeselskap.

For næringseiendom som eies direkte av formuesskattepliktige, videreføres dagens verdsettelsesrabatt (20 %) uendret.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: