Klarer norsk barnevern å overholde menneskerettighetene?

Barnevernet i Norge har i mange år mottatt kritikk og Norge har blitt felt for menneskerettsbrudd i saker brakt inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Nå har menneskerettsdomstolen sluppet inn ytterligere saker mot Norge for å få avklart om Norge i tilstrekkelig grad har justert praksis etter tidligere fellelser for brudd på menneskerettigheter i barnevernssaker. Advokat Mauritz Aarskog prosederer en av disse sakene. Saken er omtalt på rett24.no https://rett24.no/articles/ny-runde-med-barnevernsaker-mot-norge-i-emd–ytterligere-sju-saker-sluppet-inn

Høyesteretts dom 16. november 2023, HR-2023-2167-A, (sak nr. 23-081955SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Jordleieavtale i Sandefjord delvis tilsidesatt.

Dommen har betydelig prinsipiell interesse og er avklarende med tanke på jordleieforhold i landbruket.

Lenke til dommen i sin helhet følger her:

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2023/november/hr-2023-2167-a.pdf

Advokat Mauritz Aarskog skulle den 28.02.2023 prosedert en sak for Høyesterett om Norges forpliktelser etter grenseforordningen som er en del av Schengen-regelverket. Under saksforberedelsen trakk imidlertid påtalemyndigheten anken. Dommen fra Eidsivating lagmannsrett ga uttrykk for at grensekontrollen mellom Norge og Sverige var ulovlig og er nå rettskraftig. Det er gledelig for min klient at anken er trukket og at han dermed er frifunnet, men synd for den generelle rettstilstanden.

Advokat Mauritz Aarskog skulle den 28.02.2023 prosedert en sak for Høyesterett om Norges forpliktelser etter grenseforordningen som er en del av Schengen-regelverket. Under saksforberedelsen trakk imidlertid påtalemyndigheten anken. Dommen fra Eidsivating lagmannsrett ga uttrykk for at grensekontrollen mellom Norge og Sverige var ulovlig og er nå rettskraftig. Det er gledelig for min klient at anken er trukket og at han dermed er frifunnet, men synd for den generelle rettstilstanden.

Den 1. juli 2022 ble den generelle adgangen til å inngå midlertidige arbeidsavtaler i inntil ett år fjernet. Arbeidsgivere kan derfor heretter ikke ansette arbeidstakere midlertidig uten særskilt begrunnelse. Endringen er i tråd med hovedregelen i arbeidsmiljøloven om faste ansettelser og følger regjeringens mål om at arbeidstakeres rett til fast ansettelse skal styrkes i norsk arbeidsliv.

ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS er av Dagens Næringsliv kåret til gaselle-bedrift for 2021.

Hvilken betydning har ytre hendelser utenfor bedriftens kontroll for domstolens vurdering av kravene til oppsigelse ved nedbemanning?

Dersom arvelater har flere livsarvinger, og gir en gave til kun én av disse, oppstår spørsmålet om det skal gjøres fradrag i arven til livsarvingen som mottok gaven. Dette blir gjerne omtalt som et spørsmål om avkortning i arv på bakgrunn av forskudd på arv. Utgangspunktet i norsk arverett er at de andre arvingene ikke kan kreve at den forfordelte sin arv reduseres

Ny arvelov trådte i kraft fra 1. januar 2021. Den nye loven inneholder regler både om arv og skifte av dødsbo. Tidligere arvelov fra 1972 og skifteloven av 1930 oppheves.

Tomtefeste til EMD igjen.

Etter at den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) felte Norge for brudd på eiendomsretten til grunneiere måtte Stortinget endre tomtefesteloven.

Nå skal en ny tomtefestesak skal opp til behandling i EMD. Dette skriver EMD på sine nettsider.

Page 1 of 41 2 3 4

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: