Nyhetsbrev

Advokat Mauritz Aarskog prosederer den 28.02.2023 sak for Høyesterett om Norges forpliktelser etter grenseforordningen som er en del av Schengen-regelverket. Hovedspørsmålet i saken er om Norge under Covid-pandemien har avholdt uhjemlet grensekontroll på intern Schengen-grense mot Sverige og urettmessig ilagt en person straffesanksjon for manglende etterlevelse av slik grensekontroll.

Presseklipp

Å diskriminere betyr i utgangspunktet at man skiller eller gjør forskjell. Diskriminering i arbeidsrettslig sammenheng innebærer forskjellsbehandling som stiller noen mennesker dårligere enn andre på grunn av bestemte kjennetegn ved et individ, og som ikke tilfredsstiller nærmere krav til saklighet, nødvendighet og forholdsmessighet.