Klarer norsk barnevern å overholde menneskerettighetene?

Barnevernet i Norge har i mange år mottatt kritikk og Norge har blitt felt for menneskerettsbrudd i saker brakt inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Nå har menneskerettsdomstolen sluppet inn ytterligere saker mot Norge for å få avklart om Norge i tilstrekkelig grad har justert praksis etter tidligere fellelser for brudd på menneskerettigheter i barnevernssaker. Advokat Mauritz Aarskog prosederer en av disse sakene. Saken er omtalt på rett24.no https://rett24.no/articles/ny-runde-med-barnevernsaker-mot-norge-i-emd–ytterligere-sju-saker-sluppet-inn

Bruk av ulovlig ervervede bevis frambrakt av aktivister som ønsker å nedlegge tradisjonell husdyrproduksjon reiser grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål.

Visste du at fra 1. januar 2024 gjelder det nye regler for verneombud? Dersom virksomheten din har flere enn fem arbeidstakere, gjelder det fra nyttår en lovbestemt plikt til å ha verneombud.

Høyesteretts dom 16. november 2023, HR-2023-2167-A, (sak nr. 23-081955SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Jordleieavtale i Sandefjord delvis tilsidesatt.

Dommen har betydelig prinsipiell interesse og er avklarende med tanke på jordleieforhold i landbruket.

Lenke til dommen i sin helhet følger her:

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2023/november/hr-2023-2167-a.pdf

Det finnes hjemmel for innkreving av bomavgift på private veier i veglova § 56 første ledd. Bestemmelsen åpner for at man kan sette opp bom og kreve inn bompenger, forutsatt at dette omsøkes til kommunen. I tillegg er det kommunen som avgjør hvilken størrelse det kan være på bomavgiften og om det skal settes vilkår for hvordan bompengene skal benyttes.

Før arbeidsgiver går til nedbemanningsoppsigelser må det vurderes om det er tilstrekkelig grunnlag for nedbemanning. Det bør gjøres en helhetsvurdering som belyser alle konsekvenser av nedbemanning. Dersom alternative tiltak kunne vært benyttet for å bøte på situasjonen skal det mye til for at nedbemanningsoppsigelser regnes som «saklige».

Advokat Mauritz Aarskog skulle den 28.02.2023 prosedert en sak for Høyesterett om Norges forpliktelser etter grenseforordningen som er en del av Schengen-regelverket. Under saksforberedelsen trakk imidlertid påtalemyndigheten anken. Dommen fra Eidsivating lagmannsrett ga uttrykk for at grensekontrollen mellom Norge og Sverige var ulovlig og er nå rettskraftig. Det er gledelig for min klient at anken er trukket og at han dermed er frifunnet, men synd for den generelle rettstilstanden.

Advokat Mauritz Aarskog skulle den 28.02.2023 prosedert en sak for Høyesterett om Norges forpliktelser etter grenseforordningen som er en del av Schengen-regelverket. Under saksforberedelsen trakk imidlertid påtalemyndigheten anken. Dommen fra Eidsivating lagmannsrett ga uttrykk for at grensekontrollen mellom Norge og Sverige var ulovlig og er nå rettskraftig. Det er gledelig for min klient at anken er trukket og at han dermed er frifunnet, men synd for den generelle rettstilstanden.

Å diskriminere betyr i utgangspunktet at man skiller eller gjør forskjell. Diskriminering i arbeidsrettslig sammenheng innebærer forskjellsbehandling som stiller noen mennesker dårligere enn andre på grunn av bestemte kjennetegn ved et individ, og som ikke tilfredsstiller nærmere krav til saklighet, nødvendighet og forholdsmessighet.

Den 1. juli 2022 ble den generelle adgangen til å inngå midlertidige arbeidsavtaler i inntil ett år fjernet. Arbeidsgivere kan derfor heretter ikke ansette arbeidstakere midlertidig uten særskilt begrunnelse. Endringen er i tråd med hovedregelen i arbeidsmiljøloven om faste ansettelser og følger regjeringens mål om at arbeidstakeres rett til fast ansettelse skal styrkes i norsk arbeidsliv.

Page 1 of 181 2 3 18

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: